STAJ REHBERİ

AVUKATLIK STAJI

STAJ REHBERİ

 Avukatlık stajı bir yıldır. Stajın bu kısmında yer alan hükümler uyarınca ilk altı ayı mahkemelerde ve kalan altı ayı da Baro Levhasına kayıtlı, meslekte en az beş yıl kıdemi olan (bu beş yıllık kıdem hesabına kanunun 4 üncü maddesinde yazılı hizmette geçen süreler de dahildir.) bir avukat yanında yapılır. (Kurum Avukatlarının yanında staj yapılamaz.)
 

STAJYERLERİN YASA VE YÖNETMELİKLERLE  SAPTANMIŞ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

1. Stajyer stajını yaparken, Avukatlık Meslek İlke ve Kurallarına ve Yönetmelikte yer alan kurallara uygun davranmakla yükümlüdür. (Av. K. m. 23/son m. 5. TBB Avukatlık Staj Yön. m. 18/1 ve m. 25 )

 

2. Staj kesintisiz olarak yapılır. Stajyerin haklı nedenlere dayanarak devam etmediği günler, engelin kalkmasından sonraki bir ay içinde başvurusu halinde tamamlatılır. (Av.K. m. 23/1 TBB Avukatlık Staj Yön. m. 18/2 )

 

3. Staj eğitiminin tamamlanmasından sonra, stajyere Staj bitim belgesi verilebilmesi için; stajyerin eğitim programına katılmış olması, eğitim çalışmalarında ve staj sonu yapılacak değerlendirme toplantısında (mülakat), yazılı ve sözlü anlatım, hukuksal inceleme, meslek ilke ve kurallarına uygunluk yönünden başarılı bulunmuş, tezinin kabul edilmiş ve staj eğitimi bitirme belgesi almış olması gerekir. ( TBB Staj Yönetmeliği m. 29, )

 

4. Staj eğitiminde yetersizliği belirlenen stajyerin stajı: Staj  Yürütme Kurulu’nun önerisi ve Baro Yönetim Kurulu’nun kararıyla altı aya kadar uzatılabilir. (Av.K m. 25, TBB Staj Yön. m.28, )

 

5. Stajın kesintisiz yapılacağı kuralına uymayanların, meslek kurallarına ve Yönetmelikle belirlenen esaslara yazılı uyarıya rağmen uymamakta ısrar gösterenlerin adı Baro Yönetim Kurulu kararı ile Staj listesinden silinir. (TBB Staj Yön. m. 32)

 

6. Baro Levhasına kabul ve yazılmış olsa da avukatın staj dönemi sırasındaki eylem ve davranışları disiplin kovuşturmasına tabidir. (Av.K. m.138)

 

ADLİYE STAJI

 Mahkemelerde staj  toplam 6 ayda yapılmaktadır. Bu süre içerisinde stajın dondurulması ve mazeretler ile ilgili başvurular Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı’na yapılacaktır.

Bu dönem içerisinde stajyer avukatın askere gitmesi halinde Komisyona müracaat etmesi gerekmektedir. Askerlik dönüşü en geç  1 (bir) ay içinde staja devam edebilmek için Komisyona Başvuru yapılması gerekir.

 

AVUKAT YANI STAJI

Madde 26. (Değişik: 2/5/2001-4667/15 m.)

 

Stajyerler, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında, sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri  ile icra tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilirler.(Muvafakatname ile cüppesiz)

Bu yetki, staj bitim belgesinin verilmesi veya staj listesinden silinme ile sona erer.

Son altı aylık stajına başlayan stajyer avukatın , staj dönemi boyunca Avukatlık Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince daha önce muvafakatnamesini almış olduğu avukattan  ;

a.    Son Altı Aylık Staja Başlama Yazısı (2 Nüsha) (ÖRNEK 1)

b.    İlk Üç Ayın Bitiminde İlk Üç Aylık Rapor (2 Nüsha) (ÖRNEK 2)

c.    Stajın Bitiminde Son Altı Aylık Rapor (2 Nüsha) (ÖRNEK 3)

getirmesi gerekir.

 
ÖRNEK -1

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

Baromuz nezdinde ….. staj numarasına kayıtlı olarak staj yapmakta olan Stj. Av. …………..  …../…/….. tarihinde son altı aylık stajına büromda başlamıştır.

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

                                                                            Av. ..................

 
 
ÖRNEK -2

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

 ( İlk Üç Aylık Staj Durum Raporudur )                  

Son altı aylık stajına …./…./…. tarihinde başlayan Stajyer Avukat ………..  , …../…./…… tarihinde stajının ilk üç aylık dönemini tamamlamıştır.
 

Adı geçen Stajyer Avukat bu süreler zarfında herhangi bir devamsızlık yapmamıştır. Verilen görevleri hassasiyetle yerine getirmiştir.

                     

 İşbu raporumu saygı ile arz ederim. …../…./……

 

                                                                                              Av. ..................

      

 

 

 
 

ÖRNEK-3

 

KIRKLARELİ BARO BAŞKANLIĞI’NA

 

 

İLGİ : …………. tarih ………… sayılı yazınız.

Avukat Stajyeri …………….. ‘ in nezdimdeki stajı ile ilgili birinci 3 aylık dönem ………….. tarihinde başlamış olup, …………….. tarihinde bitmiş ve buna ilişkin rapor ……………… tarihinde sunulmuştur.

İkinci üç aylık stajına da aralıksız devam etmiş, bu dönemde de mesleğine bağlılığı, bilgisi, çalışkanlığı, araştırmacılığı, ciddiliği ve iyi ahlakı gözlenmiştir. Avukatlık mesleğine yakışır şekilde hareket etmiş, verilen işleri başarı ile sonuçlandırmıştır. Bu sebeple staj süresinin uzatılmasına gerek görülmemiştir.

Adı geçen Avukat stajyeri ………………. ‘in Avukatlık mesleğini icra etmesine bir sakınca görülmediğinin bildirir, iş bu rapor Kırklareli Baro Başkanlığı’na ikinci üç aylık dönem ve bitimi ile ilgili olarak saygıyla sunulur. ...../...../......

 

                                                                           Av. …………………….

Staj başlama tarihi    :………………

Staj bitim tarihi        :……………...

 
 
Muvafakatname örneği ;

MUVAFAKATNAME

 

MUVAFAKATNAME VEREN

AVUKAT : AV.

 

Baro ve Sicil No:

Vergi Dairesi ve Sicil No :

  

MUVAFAKATNAME VERİLEN

STJ.AVUKAT : Stj. Av.

 

Baro ve Staj Sicil No : Kırklareli Barosu

  

MUVAFAKATNAME KAPSAMI : Muvafakatname verilen stajyer avukat; tarih ve numarası yazılı iş bu vekaletteki; sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerinden işleri yürütebilir.

 

Bu Muvafakatname, 4667 sayılı yasayla değişik 1136 sayılı avukatlık kanunun 16.maddesi uyarınca tarafımdan tanzim edilmiştir.

 

                                                                             Av.....................

 

SON ALTI AYLIK STAJ DÖNEMİNDE ASKERLİK

Son altı aylık staj dönemi içerisinde askere gitmek isteyen Stajyer Avukatlar,

Dilekçe ( Sevk Tarihinden Bir Gün Önce Tarihli) ÖRNEK 1

Avukatın Yazılı Bildirimi ( Sevk Tarihinden Bir Gün Önce Tarihli) ÖRNEK 2

Sevk Belgesi Fotokopisi

İle birlikte Baro Kalemine başvuru yaparlar.

 

ÖRNEK -1

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

Baromuz ……….. staj numarasına kayıtlı olarak ……/…../….. tarihinde Av. ……………’ nın yanında başladığım stajıma askere gideceğinden dolayı ……../…./…. tarihinden itibaren  ara vermiş bulunmaktayım. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

                                                                                   Stajyer Avukat …………….

 

ÖRNEK – 2

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

……/…../….. tarihinden bu yana büromda staj yapmakta olan Stj. Av. …………… askere gideceğinden dolayı ……../…./…. tarihinden itibaren  stajına ara vererek büromdan ayrılmıştır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

    Av...............................

*Asker dönüşü normal terhis tarihini tamamlayan stajyer avukat terhis tarihi itibariyle en geç 1 ay içerisinde staja başlamak üzere aşağıdaki belgeler ile birlikte Baro Kalemine başvuru yapmalıdır.

a)    Terhis Belgesi Fotokopisi

b)   Dilekçe ( ÖRNEK – 1)

c)    Avukatın Onay Yazısı ( ÖRNEK -2)

Belgeler üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile staja başlayan Stajyer Avukat yanında staj yaptığı avukattan başlama yazısı getirir.( ÖRNEK -3)

 

ÖRNEK -1

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

Baromuz ……….. staj numarasına kayıtlı olarak staj yapmaktayım. ..../…/…. Tarihinde askerlik görevimi tamamladım. Kalan stajıma Av. …….. yanında devam etmek istiyorum.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.                                                

                                                                                                Stj. Av. ………………..
 
 

ÖRNEK - 2

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

Baromuz ……….. staj numarasına kayıtlı Stj. Av. ……………’ asker dönüşü stajına büromda başlamasına onay veriyorum.

 Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

                                                                                                    Avukat …….

 

ÖRNEK - 3

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

Baromuz ……….. staj numarasına kayıtlı Stj. Av. ……………’ asker dönüşü ……/…./…. tarihinde kalan stajına büromda başlamıştır.

 Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

                                                                               Avukat ………….

 
 

AVUKAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Avukat değişikliğinde bulunulacak avukatın staj başlarken soruşturma yapan avukat olmaması gerekir.

ADLİYE STAJI DÖNEMİNDE ( İLK ALTI AYLIK DÖNEMDE) AVUKATLIK DEĞİŞİKLİĞİ
 

Adliye stajı döneminde yanında staj yapacağı avukatı değiştirmek isteyen Stajyer Avukat aşağıdaki belgeler ile Baro Kalemine başvuru yapar.

A ) Stajyer Avukat Tarafından Yazılan Talep Dilekçesi ( ÖRNEK – 1)

B ) Eski Avukatın Onay Yazısı ( ÖRNEK – 2)

C) Yeni Avukatın Onay Yazısı ( ÖRNEK – 3)

 

ÖRNEK -1

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA,

 

Baromuz …………… staj numarasına kayıtlı olarak staj yapmaktayım.Son altı aylık stajıma Baromuz avukatlarından Av. ………………………………………….. yanında başlayacağımı beyan ederek, kendisinden olur almış isem de ; adliye stajımın bitiminde Baromuz avukatlarından                                                            Av. …………………………..……………yanında staj yapmak istediğim hususunu bilgilerinize saygılarımla arz ederim. ………/………./20                                            

 

                                                                                             Stajyer Avukat ……..

Eki : 2 Adet Onay Belgesi

 

 

ÖRNEK – 2

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

Staj başlangıç döneminde, büromda stajına başlamasına onay verdiğim Stj. Av. ………………’ ın  stajının son altı aylık bölümünü başka bir avukat yanında tamamlaması hususunda bilgim vardır. Saygılarımla. ………./……….../20…

                                                                                         Av. ……..

 
 

ÖRNEK – 3

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

Baromuz nezdinde staj yapmakta olan Stajyer Avukat …………….………………… Avukatlık stajının son altı aylık  bölümünü büromda tamamlamasına olur veriyorum.

Saygılarımla. ……../……../……

                                                                        Av.…………..

 
 

B) SON ALTI AYLIK DÖNEMDE AVUKAT DEĞİŞİKLİĞİ

 

Avukat Yanı stajı döneminde yanında staj yapacağı avukatı değiştirmek isteyen Stajyer Avukat aşağıdaki belgeler ile Baro Kalemine başvuru yapar.

A ) Stajyer Avukat Tarafından Yazılan Talep Dilekçesi ( ÖRNEK – 1) (Dilekçe Tarihi Yönetim Kurulu Karar Tarihi Olacak )

B ) Eski Avukatın Onay Yazısı ( ÖRNEK – 2) (Dilekçe Tarihi Yönetim Kurulu Karar Tarihi Olacak )

C) Yeni Avukatın Onay Yazısı ( ÖRNEK – 3) (Dilekçe Tarihi Yönetim Kurulu Karar Tarihi Olacak )

 

Başvuru Yönetim Kurulu Kararı ile geçerlilik kazanır. Dilekçe tarihlerinin Yönetim Kurulu tarihli olması ve en geç bir gün öncesi teslim edilmesi önemle rica olunur.Yönetim Kurulu Kararından sonra yeni Avukattan başlama yazısı Baroya teslim edilir. (ÖRNEK -4)

 

ÖRNEK – 1

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

Baromuz …………… staj numarasına kayıtlı olarak staj yapmaktayım. ……../……./…….. tarihinde                    Av. ………………… yanında başlamış olduğum son altı aylık stajımın kalan bölümüne Baromuz Avukatlarından Av ………………………..……. yanında devam etmek  istediğim hususunu bilgilerinize saygılarımla arz ederim. ………../………./20…… (Yönetim Kurulu Karar Tarihi Olacak)

                                                                         Stajyer Avukat

 

ÖRNEK - 2

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

………………… tarihinde son altı aylık stajına büromda başlayan Stajyer Avukat ………………………………. Avukatlık stajının kalan  bölümünü başka bir Avukatın yanında tamamlamasına ve büromdan ayrılmasına  olur veriyorum.

Saygılarımla.   ………../…..…/20……                                                        

                                                                        Av. …………………

 

ÖRNEK – 3

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

Baromuz nezdinde staj yapmakta olan Stajyer Avukat ………………………………… Avukatlık stajının kalan  bölümünü büromda tamamlamasına olur veriyorum.

Saygılarımla.   ………../…..…/20……

                                                                        Av. ………………    

 

ÖRNEK - 4    

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

Baromuz nezdinde …….. staj numarasına kayıtlı olarak staj yapmakta olan Stj. Av. …….. Kırklareli Barosu Yönetim Kurulu’ nun …/…/…. tarihli kararı uyarınca …./…/….  tarihinde kalan stajına büromda başlamıştır.

 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

                                                                       Av.………………

 

ADRES VE TELEFON DEĞİŞİKLİKLERİ

 

Staj süresince gerek ikametgah, gerek iletişim bilgileriniz, gerekse büro adresinin Baroya yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

 

Sadece staj değil, Avukatlık hayatınızda da bu değişikliklerin Baro’ya yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

 

ÖRNEK

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

Baromuz …………… staj numarasına kayıtlı olarak staj yapmaktayım. Ev Adresim/ GSM numaram / Mail Adresim/Ev  telefonum ………..  olarak değişmiştir.

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. ………./……./……..

                                                                                          Stajyer Avukat ………

 

 

BİREYSEL ÇALIŞMA RAPORU  -TEZ  ESASLARI

 
1- Her stajyer Yargıtay'dan geçmiş ve kesinleşmiş bir     dava dosyasını inceleyip  Tez (Bireysel Çalışma Programı)  hazırlayacaktır. Staj Tezi Yargıtay aşamasından geçmiş ve kesinleşen bir dava dosyasını irdeleyen özgün bir ürün olmalıdır.

2- Dava dosyasının bir fotokopisi tez dosyasında yer alacaktır.    Dava dosyası dava dilekçesinden Yargıtay     kararına kadar    düzenli olarak hazırlanacaktır.    


    a- Dava dilekçesi
    b- Cevap dilekçesi
    c- Replik ve Düplik
    d- Duruşma Tutanakları
    e- Bilirkişi Raporları ve buna karşı beyanlar
    f- Varsa tedbir kararları
    g-Esas hakkında tarafların beyanları
    h-Mahkeme kararı
    ı- Temyiz ve varsa temyize cevap dilekçesi
    i- Yargıtay Kararı
    j- Varsa bozmadan sonra Mahkeme ilamı vs.

 

3- Tez (Bireysel Çalışma Programı) konusu ile ilgili hukuki çalışma dava dosyası içerisnde yer almalıdır.

 
4- Tez (Bireysel Çalışma Programı) konusu dava dosyası ile ilgili olarak;
 
    a- Dava dilekçesinin eleştirisi
    b- Cevap dilekçesinin eleştirisi
    c- Duruşma safahati ile ilgili eleştiri
    d- Mahkeme ilamı ile ilgili eleştiri
    e- Yargıtay kararı ile ilgili eleştiri , hazırlanacaktır.
 
5- Bireysel Çalışma Raporu(Tez) hazırlanırken  siz olsaydınız özellikle dava dilekçesini nasıl hazırlardınız veya      cevabı nasıl yazardınız. Dava dilekçesinde gördüğünüz eksikler veya    cevap dilekçesinde gördüğünüz    eksikler var mıdır? Görev, yetki, zamanaşımı, karşı dava ,husumet vs. gibi unsurların dikkatle ele alınarak çalışmanın yapılmasını öneriyoruz.

 

6-  Bireysel Çalışma Raporu’nun (Staj tezi ) yazımında uygulanacak biçim kuralları ;

 

a. A4 ölçüsünde ,

 

b. Kâğıtların sadece ön yüzleri kullanılmalıdır.

 

c. Sayfaların üst, alt, sağ ve sol kenarlarından uygun boşluk bırakılmalı ve her sayfadaki boşlukları bir birine eşit olmalıdır.(Tavsiye edilen boşluk 2.5 cm.dir)

 

d.  İçindekiler, kaynakça, bölümleri yapılmalı,

 

e.  Tahoma  11  punto boyutlarında yazı tipi kullanılmalıdır.

 

f. - Yazımda hukuk terminolojisine uyulmalı,

 

h. Yargı kararlarından yapılan alıntılarda tek cümle ile yetinilmemeli, aslı incelenerek kararın nedenini belirleyecek şekilde özeti yapılmalıdır.

 

i.  Yararlanılan kaynaklar ( kitap, makale, bildiri, web sayfası vs.) bir liste halinde belirtilmeli ve yazar/lar, yayın evi, yayın yılı, başlık, basım detayları verilmelidir.

 

j.  Kısaltmalar ve simgelere yer veriliyorsa bunlar alfabetik sıra içinde ayrı bir sayfada yapılmalıdır.

 

k. Bireysel Çalışma Raporu  (Tezin) konusunun, stajyer avukatın adının, soyadın ve Baro Sicil numarasının, staj başlangıç tarihinin ve bireysel çalışma raporunu teslim tarihinin yer aldığı bir kapak sayfası ile başlamalı, ardından İçindekiler, Kaynakça, Kısaltmalar bölümlerinin yer aldığı sayfalar bulunmalı, sonra giriş bölümü ile konunun açıklamaları yapılmalıdır.  Kapak sayfasının altında “Danışman Avukatın’ Sunuş yazısı yer almalıdır.

 

p. Bireysel Çalışma Raporu (Tez)  bir dosya içinde  ve her sayfası hazırlayan stajyer avukat tarafından imzalanarak sunulmalıdır.

 

 7- Hazırlanan Bireysel Çalışma Raporu(Tez)  staj bitimine en geç bir ay kala Staj Yürütme Kurulu’na   teslim edilir.  Staj Yürütme Kurulu’nun belirlediği gün Bireysel Çalışma Raporu’nun sunumu gerçekleştirilir. Sunum, hazırlanan raporun aynen okunması değil; çalışmanın amacı,   aşamaları ve çalışma ile elde edilen sonucun özet olarak aktarılmasıdır.

 

 BİREYSEL ÇALIŞMA RAPORLARI (TEZ) NIN DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARI

  

Av. K’nın 23. ve Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 29. maddesince hazırlanacak  Bireysel Çalışma Raporlarının  değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen esaslar uygulanacaktır:

 

Raporun   tesliminden sonra, Staj Yürütme Kurulu  üyesi    raporu   ön inceleme yapmakla yükümlüdür. Raporun incenlemesi sonucu raporun yetersiz bulunulursa  değiştirmesi ya da düzeltmesi, eksik ve yanlışları gidermesi için raporu stajyere geri verebilir. Gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra yeterli bulunan rapor,  bir üst yazısıyla Staj Yürütme  Kurulu’na sunulur.

 

Raporlar   Yürütme Kurulu Başkanlığınca bildirilecek gün ve saatte Kırklareli Baro Başkanlık Odasında  gerçekleştirilecek “DEĞERLENDİRME TOPLANTISI”nda yapılacak sunumlarla değerlendirecektir.

 

Bireysel Çalışma Raporunu sunacak stajyer, belirlenen gün ve saatte,  Kırklareli Baro Başkanlık Odasında  hazır bulunacaktır. Geçerli mazeretini belgeleyen stajyer avukatın Bireysel Raporu bir sonraki ilan edilecek gün ve saatte kendisi hazır bulunduğu takdirde değerlendirilecektir.

Stajyer Avukat Bireysel Raporunu değerlendirme toplantısında sözlü olarak sunacaktır.

Dileyen stajyerler de sunuma izleyici olarak katılabilirler.

Ø  Bireysel Çalışma Raporu’nun sunumu, hazırlanan raporun aynen okunması değil; çalışmanın amacı, aşamaları ve çalışma ile elde edilen sonucun özet olarak aktarılmasıdır.

Sunum sonrası, toplantıda hazır bulunan Staj Yürütme Kurulu Üyeleri stajyere sorular sorabilirler. Yürütme Kurulu Üyeleri, ayrıca, stajyere “Avukatlık Hukuku” konularındaki yetkinliğini ve yeterliliğini değerlendirebilmek için sorular sorabileceklerdir.

 

                                                                      STAJ EĞİTİM YÜRÜTME KURULU 
 
 
 

Ankara 29.12.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/88
 

Konu

Stajyer Avukatların Asliye Ceza Mahkemelerinde Muvafakatname İle Duruşmalara Girilebileceği Yolunda Adalet Bakanlığı Yazısı,

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün; 6545 saylı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 84 üncü maddesi ve 5320 sayılı Türk Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna eklenen Geçici 6 ncı madde uyarınca Sulh Ceza Mahkemelerinin kaldırılması karşısında bu mahkemelerde yetki belgesi ile duruşmaya giren stajyer avukatların Sulh Ceza Mahkemeleri yerine Asliye Ceza Mahkemelerinde duruşmaya girebilmelerinin uygun olacağı hususunda, 26.12.2016 günlü 92358809-152.02-99-8736/19644 sayılı görüş yazısının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Ek: Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün 26.12.2016 günlü 92358809-152.02-99-8736/19644 sayılı görüş yazısı,