TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 15) İLE 17 ŞUBAT 2023 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 15) İLE 17 ŞUBAT 2023 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 

06 ŞUBAT 2023 TARİHİNDE KAHRAMANMARAŞ’TA MEYDANA GELEN DEPREMLER NEDENİYLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÜLKE GENELİNDE 31.07.2023 TARİHİNE KADAR (BU TARİH DAHİL) DEPREM KAPSAMINDA YAPILACAK ÖDEMELER SIRASINDA HAK SAHİPLERİNDEN VERGİ BORCU YOKTUR BELGESİNİN ARANILMAMASI YÖNÜNDE DÜZENLEME YAPILMIŞ OLMASINA RAĞMEN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ÇIKARILAN İZAHNAME BU DURUMUN DEPREM BÖLGESİ VE DEPREMDEN ETKİLENENLER  İLE SINIRLI OLDUĞU VURGULANMIŞTIR.

CMK GÖREVİNİ YERİNE GETİREN MESLEKTAŞLARIMIZIN TALEP EDECEĞİ CMK ÜCRETLERİ  BRÜT  5000 TL VE 5000 TL ÜZERİ İSE   HAZIRLADIKLARI DOSYA İÇİNE “VERGİ BORCU YOKTUR” EVRAĞININ EKLENMESİ UYGULAMASI DEVAM ETMEKTE OLUP, DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZIN  DİKKATLERİNE BU DURUMU SUNARIZ. MESLEKTAŞLARIMIZA SAYGI İLE DUYURULUR.

 

 Gelirler İdaresi Açıklayıcı Bilgi Notu:

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesinin Hazine ve Maliye Bakanına verdiği yetki kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca bazı ödemeler yapılmadan önce hak sahibinin vergi dairesine borcunun bulunmaması şartı getirilmiş ve konu ile ilgili açıklamalara Seri: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Anılan Tebliğde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ve bu idarelere bağlı döner sermaye işletmeleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumlar ile bu kanunlar kapsamında bulunmayan kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) tarafından Tebliğde belirtilen 5.000,-TL ve üzeri ödemeler sırasında, hak sahiplerinden vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin aranılması gerektiği düzenlenmiştir.

17/2/2023 tarihli ve 32107 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:A Sıra No:15 Tahsilat Genel Tebliği ile Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapılarak, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca ülke genelinde 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) deprem kapsamında yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinden söz konusu belgenin aranılmaması yönünde düzenleme yapılmıştır.