YÖNERGE
Tarih: 9.01.2017 | Okunma Sayısı: 6302

KIRKLARELİ BAROSU GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ KISIM

 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ

Madde 1-) Kırklareli Barosu Genç Avukatlar Meclisi’nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2-) Bu yönerge Kırklareli Barosuna kayıtlı, TBB Avukatlık Ruhsatname tarihi baz alınarak meslekte beş yılı ve 30 yaşını doldurmamış avukatlar ile stajyer avukatların temsilinin ve katılımının sağlanması amacıyla kurulan Kırklareli Barosu Genç Avukatlar Meclisi’nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esasları ile bu kurulun Baro yönetimi ile olan ilişkilerinin düzenlenmesine dair hükümleri kapsar.

DAYANAK

Madde 3-) Bu yönerge 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 95/15. Maddesi uyarınca Kırklareli Barosu Yönetim Kurulu’nun 02.12.2016 tarih 2016/601 sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

 

Madde 4-) Bu yönergede geçen tanımlardan:

 

Baro, Kırklareli Barosu’nu;

 

Genç Avukat; Kırklareli Barosu’na kayıtlı avukatlardan, yemin ile birlikte avukatlık ruhsatını aldığı tarih itibariyle meslekte beşinci yılını tamamlamamış ve otuz yaşından genç olanları;

 

Meclis, Kırklareli Barosu Genç Avukatlar Meclisi’ni;

 

Genel Kurul, Meclis Genel Kurulu’nu,

 

Divan, Genel Kurul Divanı’nı,

 

Yürütme Kurulu, Meclis Yürütme Kurulu’nu,

 

Başkan, Meclis Başkanı’nı;

 

Yönerge, işbu yönergeyi;

 

Çalışma Dönemi, Genel Kurul’un bir olağan toplantısı ile onu takip eden olağantoplantı arasındaki zaman dilimini ifade eder.

 

 

İKİNCİ KISIM

Genç Avukatlar Meclisi

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

MECLİSİN AMACI

Madde 5-) Kırklareli Barosu’na kayıtlı genç avukatların ve stajyerlerin baro yönetimi nezdinde temsilini, mesleki problemlerinin sorunsuzca yönetim organlarına iletilmesini ve meslektaşlar arasındaki sosyal ilişkilerin kuvvetlenmesi ile sosyal - kültürel faaliyetlerle birliktelik ve dayanışmanın gelecekte de devamlı olmasının sağlanması, mesleki eğitim faaliyetlerinin organizasyon ve uygulaması; yargı organları, adliye personeli ve kamu kurumları ile yaşanan problemlere ilişkin tartışma ortamı oluşturması ve buna dair istek, öneri ile çözüm tekliflerinin sunulması, genç avukatların yönetime ve sorunların çözümüne etkin olarak katılımlarının sağlanmasıdır.

ÜYELER

Madde 6-)Kırklareli Barosu’na kayıtlı meslekte beş yılını bitirmemiş ve otuz yaşını aşmamış avukatlar ile stajyer avukatların, ayrıca avukatlık stajını bitirip kaydını yaptıran ve ruhsatını bekleyen avukat adayları meclisin doğal üyeleridir.

MECLİSİN GÖREVLERİ

Madde 7-)

a) Genç Avukatlar Meclisi’nin Baro Yönetimi nezdinde temsilciler aracılığıyla temsiledilmesi,

b) Meclis doğal üyelerinin mesleğe ve özlük haklarına ilişkin problemlerinin saptanması, derlenmesi, çözüm önerileri üretilmesi,

c) Önerilerin baro yönetim kuruluna iletilmesi,

d) Bu konularda Baro Yönetim Kurulu toplantılarına Genç Avukatlar Meclisi temsilcisi gönderilmesi

e)Türkiye Barolar Birliği nezdinde yapılacak olan mesleki eğitim seminerleri ve kurultaylara temsilci heyeti gönderilerek, gerek genel olarak meslek sorunları, gerekse genç avukatlar ve stajyer avukatların karşılaştığı sorunların çözümlerine yönelik akılcı çözümler üretilmesine ve sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.

 

MECLİSİN ORGANLARI

Madde 8-) Genç Avukatlar Meclisi organları şunlardır;

a) Divan

b) Genel Kurul

c) Yürütme Kurulu

Divan Kurulu

Madde 9-) Divan, biri Divan Başkanı, ikisi Divan Üyesi olmak üzere üç üyeden oluşur.

Divan’da yer alacak üyeler Meclis üyeleri arasından Genel Kurul’da açık oyla ve salt çoğunluğa göre seçilir. Seçilen üyelerden en kıdemli olanı Divan’a başkanlık eder.

Meclis Başkanı ile Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri Divan’a seçilemezler.

Divan’ın görevleri şunlardır:

1. Genel Kurul toplantısını idare etmek.

2. Adaylık başvurularını almak ve başvuranların adaylık şartlarını taşıyıp taşımadığını denetlemek.

3. Adaylık süreci tamamlandığında oy pusulalarını hazırlamak.

4.Seçimin Yönerge’ye uygunluğunu, gizliliğini ve demokratik bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlamak.

5. Oy sayımını yapıp seçim sonuçlarını açıklamak.

 

GENEL KURUL

Görev

Madde 10-)

a)Başkan, Yürütme Kurulu üyelerini seçmek,

b) Bu yönergenin 5. maddesinde yer alan amaca uygun olarak, Genç Avukatlar Meclisi doğal üyelerinin mesleğe ilişkin problemlerinin saptanması, çözüm önerileri üretilmesi konusunda görüşmek üzere, olağan toplantıları gerçekleştirmek,

c) Gündemdeki konuları görüşmek, gerekli gördüğü tavsiye kararlarını almak,

d) Bir sonraki toplantıda görüşülmesini istenilen konuların gündeme alınmasına karar vermek.

e) Genel Kurul, Meclis’in çalışma alanına ilişkin hususlarda görüşme yapıp karar alarak Baro Yönetim Kurulu’na sunma görev ve yetkisini, Yürütme Kurulu eliyle kullanır.

 

GENEL KURUL TOPLANTI USULLERİ

Madde 11-)

a) Seçimli Olağan Toplantı: Genel Kurul her yıl  Kasım ayının ilk haftası Yürütme Kurulu Başkanının daveti üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek ve yürütme kurulunu seçmek üzere toplanır,

b) Olağan Toplantı: Genel kurul üç ayda bir kez 10. Maddenin sayılan görevleri yerine getirmek üzere toplanır. Toplantı yürütme kurulu tarafından yönetilir.

c) Olağanüstü Toplantı: Genel Kurul Yürütme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Genç Avukatlar Meclisi üyelerinin en az 1/5’ inin yazılı talebi ile olağanüstü olarak toplanır. Toplantı gündemi, yeri, gün ve saati yürütme kurulunca üç gün içerisinde belirlenir ve ilan edilir.

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI

Seçimli Olağan Toplantı Görüşme Ve Karar Yeter Sayısı

Madde 12-) Seçimli Olağan Toplantı, Genç Avukatlar Meclisi doğal üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Çoğunluk sağlanamazsa, toplantı zorunlu bir neden olmadıkça bir hafta sonraya bırakılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın toplanılır.

Toplantı görüşme sayısının sağlanması ardından toplantıyı yönetmek üzere, toplantıya katılan en kıdemli doğal üyelerden, kıdem sırasına göre bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir kâtip üyeden oluşan divan başkanlığı oluşturulur. Seçimlerde herhangi bir göreve aday olan üye divan başkanlığında görev alamaz. Boş kalan üyenin yeri kıdem esasına göre doldurulur.

Seçimli olağan toplantıda seçim haricinde alınacak kararlara ilişkin karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Kararlar açık oylama ile alınır. Seçim gizli oy ve açık sayım usulüyle yapılır. Seçim oylaması ve sayımı divan başkanlığınca yürütülür. Başkan adaylarından en çok oyu alan başkanlığa seçilir. Oyların eşitliği halinde adaylardan daha fazla kıdemi olan seçilir. Üyelikler, adaylar arasında en yüksek oy alandan en düşük oy alana kadar yapılacak sıralamaya göre belirlenir.

Olağan Toplantı Görüşme Ve Karar Yeter Sayısı

Madde 13-) Olağan toplantı, toplantıya katılan doğal üyelerle, üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanır.

                Birinci fıkradaki çoğunluk sağlanamazsa toplantı bir hafta sonraya ertelenir. Erteleme sonrası yapılan toplantıda görüşme yeter sayısı aranmaz. Bu fıkra, Yönerge’nin 11/c maddesi doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantılarda uygulanmaz.

Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Oylama açık oyla yapılır. Oyların eşitliği halinde, genel kurul olağan toplantısını yöneten yürütme kurulu başkanının bulunduğu taraf üstün sayılır.

 

 

Kararların Niteliği

 

Madde 14-) Meclis’in çalışma alanına ilişkin hususlarda alınmış Genel Kurul kararı tavsiye niteliğindedir.

 

Yönerge’de değişiklik yapılmasına ilişkin Genel Kurul kararı teklif niteliğinde olup Baro Yönetim Kurulunca aynen veya kısmen kabul ya da tamamen reddedilir.

Meclis, Başkan’ın ve Yürütme Kurulu’nun diğer üyelerinin seçimi hususunda Baro Yönetim Kurulu’ndan bağımsızdır.

YÜRÜTME KURULU

Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu’nun Oluşumu

Madde 15-) Bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve yedi üyeden oluşur.

Yürütme Kurulu Genç Avukatlar Meclisi’nin iki yılda bir yapılan seçimli olağan toplantısında en yüksek oyu alan 10 (On) üyeden oluşur. En çok oyu alan kişi başkan seçilir. Sırasıyla en fazla oy alan kişiler başkan yardımcısı ve genel sekreter seçilir.  Görevi kabul etmemeleri halinde sıra bir sonraki en çok oyu alan kişiye geçer.

Yürütme Kurulu’nun Görev Süresi

Madde 16-) Kırklareli Barosu Genç Avukatlar Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulu’nun görev süresi bir yıldır.

Bu süre içerisinde doğal üyelik kaybedilse dahi başkan ve kurul üyeleri bir sonraki olağan seçime kadar görevlerinin başında kalırlar. İstifa, ölüm, askerlik ve buna benzer sair sebeple görevlerinin boşalması durumunda yedek üyelerden en yüksek oy alandan başlamak üzere boşalan üyelik doldurulur. Aynı kişiler yeniden seçilebilir.

 

Yürütme Kurulu’nun Çalışma Yeri

Madde 17-) Baro Yönetimince, Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu’nun çalışmaları için uygun biryer ve gereçler tahsis edilir.

Yürütme Kurulu’nun Görevleri

Madde 18-)Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu’nun, meclisin sürekli organı olarak görevleri;

a) İki haftada bir toplantı yapmak, Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu’na sunulacak projeleri hazırlamak,

b) Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu’nu üç ayda bir kez toplamak, toplantıya başkanlık etmek, gündemi hazırlamak ve meclis üyelerine duyurmak,

c) Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulunda alınan kararları yürütmek,

d) Genç Avukatlar Meclisi çalışmalarını meslektaşlara duyurmak,

e) Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapmak,

f) Görevin gerektirmesi halinde, geçici alt çalışma grupları oluşturmak,

g) Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak.

h) Genç Avukatlar meclisinde alınan tavsiye niteliğindeki kararların görüşülmesi için Baro yönetim kuruluna iletmek,

i) Genç Avukatlar meclisinde alınan tavsiye niteliğindeki kararların görüşülmesi sırasında Baro yönetim kurulu toplantılarına katılacak temsilciyi seçmek,

j) Kırklareli Barosu Yönetim Kurulu Toplantılarını izlemesi için temsilci seçmek

k) Kırklareli Barosu bünyesinde yayımlanmak üzere yayınlar (süreli-süresiz-dergi-gazete vb.) hazırlanması,

l)  Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu'na sunulmak üzere üç ayda bir dönem raporu hazırlamak

 

Görevlerinin Sona Erdirilmesi   

Madde 19-)  Yürütme kurulu toplantılarına üç defa üst üste veya toplamda altı defa özürsüz ve izinsiz olarak katılmayan yürütme kurulu üyesi, diğer yürütme kurulu üyelerin ¾ çoğunluğunun oyu ile yürütme kurulu üyeliği görevi sona erdirilir. Yeri boşalan üye yerine, Genç Avukatlar Meclisi doğal üyelerinden gönüllü olan üyelerden biri atanır. Gönüllü çıkmaması halinde Yürütme Kurulu Başkanı meclis doğal üyelerinden birini seçerek boş kalan yönetim kurulu üyeliğini doldurur.

SON HÜKÜMLER

Giderlerin Karşılanması

Madde 20-) Genç Avukat Meclisi’nin çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri Kırklareli Baro Yönetimince karşılanır.

Bu giderlerin tahakkukunda ve ödenmesinde Baro yönetiminin tâbi olduğu esaslar uygulanır.

Madde 21-)Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Avukatlık Kanunu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 22-)Bu yönerge hükümleri;

Yürütme Kurulu Kararı veya Genç Avukatlar Meclisi doğal üye tamsayısının 1/3’ünün yazılıteklifi ile gelen değişiklik talepleri Baro Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

ETKİNLİK TAKVİMİ

23.07.2024
AV. TURGAY HINIZ
BARO BAŞKANI

© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.