TBB Staj Kredi Yönetmeliği
Tarih: 21.04.2011 | Okunma Sayısı: 6194


TÜRKİYE
BAROLAR BİRLİĞİ
STAJ KREDİ
YÖNETMELİĞİ

 
RG: 19/12/2001-24615
BİRİNCİ BÖLÜM

 
Genel Hükümler
 
Kapsam
 
Madde 1. Bu Yönetmelik; avukat stajyerlerine Türkiye Barolar Birliğince verilecek kredinin ilke ve koşulları ile dağıtım esaslarını kapsamaktadır.
 
Amaç
 
Madde 2. Bu Yönetmeliğin amacı; kredinin ilke ve koşulları, kimlere verileceği, miktarı, geri ödeme şekli, geri ödemeden gelen paralar ile kredi ödemelerinden sonra arta kalan miktarın avukatlara destek ve meslekte gelişmeyi sağlamak için barolar ve Türkiye Barolar Birliği arasında dağıtım ve kullanım esaslarının belirlenmesidir.
 
Hukuki Dayanak
 
Madde 3. Bu Yönetmelik 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci maddesi
gereği düzenlenmiştir.
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
Kredinin Kaynağı
 
Madde 4. Stajyerlere verilecek kredinin kaynağı olan Staj Kredi Fonu (SKF); avukatların ve Avukatlık Kanununun Geçici 13 ve Geçici 17 inci maddeleri gereği avukatlık yetkilerini kullanan dava vekili ve dava takipçilerinin yetkili mercilere sundukları vekaletname veya yetki belgelerinin asıl ve suretlerine yapıştırılacak pul bedelleri ile verilen kredilerin geri ödenmesinden oluşacak fon ve bunların getirilerinden oluşur. Vekaletname ibraz etmek zorunda olan tüm kurum ve kuruluşlar da vekaletname ya da yetki belgesi asıl ve suretlerine pul yapıştırmak zorundadırlar.
 
Yapıştırılacak Pulun Bedeli
 
Madde 5. (Değişik: RG 30/11/2010-27771) Vekaletname, yetki ve benzeri belgelere yapıştırılacak pulun bedeli, pulun yapıştırıldığı tarihte yürürlükte olan Avukatlık Kanununun 27 nci maddesinde düzenlenmiş pulun değeridir.1

Pulların Basımı

 
Madde 6. Staj kredi pulları Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılır.
 
Pulların Dağıtımı
 
1 30/11/2010 tarihli ve 27771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Staj Kredi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesiyle, “Vekaletname, yetki ve benzeri belgelere yapıştırılacak pulun bedeli, pulun yapıştırıldığı tarihte yürürlükte olan 2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanununun yargı harçları bölümünde yer alan ve vekaletname örnekleri için kullanılan harç tarifesinde belirtilen miktar kadardır.” şeklindeki madde, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
 
Madde 7. Staj kredi pullarının, bedeli karşılığı barolara dağıtım şekline Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu karar verir. Dağıtımın bedel karşılığında bir kuruluşa yaptırılması da mümkündür.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Kredi Miktarının Belirlenmesi Kredinin Miktarı
 
Madde 8. (Değişik: RG 22/10/2005-25974) Her yıl Ocak ayında, staj kredi fonundan stajyerlere verilecek kredinin miktarı, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca belirlenir. Miktarın belirlenmesinde; barolarda staj yapan stajyerlerin sayısı, fonda toplanan para miktarı göz önünde bulundurulur. Belirlenecek yeni miktar, belirleme tarihinden sonra staj eğitimine başlayanlara uygulanır. Belirlenen yeni miktarın önceki dönemden fazla olması durumunda kredi alan stajyer, kredi alma için öngörülen biçimsel koşulları yerine getirmesi halinde aradaki farktan yararlandırılır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 
Stajyerin Krediden Yararlandırılması Kredi Başvurusu
 
Madde 9. (Değişik: RG 22/10/2005-25974)
Krediden yararlanabilmek için herhangi bir baronun staj listesine yazılmış olmak ve stajyerin, ailesinin mal varlığı ve aylık gelir durumuna göre, ailesinin katkısıyla stajını yapamayacak mali durumda olması gerekir. Kredi almak isteyen stajyer, kredi başvuru formunu doldurarak diğer belgelerle birlikte listesine yazılı olduğu baroya başvurur. Baro, başvuru dosyasını Türkiye Barolar Birliğine ivedilikle gönderir. Başvuruya Eklenecek Belgeler
 
 Madde 10. (Değişik: RG 22/10/2005 – 25974)
 
Kredi başvurusuna;
a. Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen başvuru formu,
b. Staj kredi talebi tanıtım ve mali durum bildirimi formu,
c. Stajyerin staj listesinde kayıtlı olduğunu gösteren baro yazısı,
d. Stajyerin üstleneceği yükümlülükler, geri ödemenin biçimi ve tebligat adresi ile kefille ilgili
belgelerin yer aldığı kredi sözleşmesi,
e. Kredinin ödenmesi için gereken diğer bilgi ve belgeler,
eklenir.
 
Kredi Başvurusunun Kabul veya Reddi
 
Madde 11. (Değişik: RG 22/10/2005-25974)
Kredi isteminin koşullara uygunluğu Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun yetkilendirdiği üyeleri tarafından incelenerek kabul veya ret edilir. Kredi başvurusu ile ilgili karar 30 gün içinde stajyere ve barosuna bildirilir. Ret kararları aleyhine, stajyer tarafından, kendisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde, Türkiye Barolar Birliğine itiraz edilebilir. İtirazlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunda incelenir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
 
Kredi Süresi
 
Madde 12. (Değişik: RG 3/7/2002-24804 )
(Değişik: RG 30/11/2010-27771) Staj listesinde yazılı stajyere kredi, staja başlama tarihinden başlayarak öngörülen yasal staj süresince verilir. 2 Kredi talep eden stajyer; staj süresinden daha kısa süreli kredi talep ediyorsa bu istemini başvuru formunda belirtmek zorundadır. Haklı nedenlerle stajın uzaması halinde uzayan süre için kredi ödemesine devam edilir. Ancak, Avukatlık Kanununun 25 inci maddesinde yer alan stajın uzatılması durumlarında uzayan süre için kredi verilmez.

Kredinin Ödenmesi

 
Madde 13. (Değişik: RG 3/7/2002-24804)
Kredi tahsis edilen stajyer için Türkiye Barolar Birliğinde bir dosya açılır ve krediden yararlanan stajyer ile ilgili kayıt ve ödemeler bu dosyada saklanır. Uyumsuzluk
ve uyuşmazlık durumunda bu
dosya içeriği esas alınır. Kredi başvurusu kabul edilen stajyere kredi tahsis numarası verilir. Kredi ödemeleri için Türkiye Barolar Birliği bir banka ile anlaşabileceği gibi günün koşullarına göre hızlı, pratik ve güvenli bir başka ödeme sistemine de geçebilir. Kredi ödemeleri staj süresince aylık peşin taksitlerle yapılabileceği gibi fon hesaplarının müsait olması koşulu ile üç aya kadar peşin ödeme de yapabilir. Banka kanalıyla ödemelerde stajyerin hesabına yatırılan taksitler yatırıldığı tarihte stajyere ödenmiş sayılır.
 
Stajın Nakli
 
Madde 14. Stajyerin, stajını başka bir baroya nakletmesi halinde kredi ödemeleri devam eder. Nakli yapan ve nakil istemini kabul eden barolar, nakil ve kabul tarihlerini Türkiye Barolar Birliğine en seri iletişim araçları ile bildirirler. Türkiye Barolar Birliği, kredi ödemelerine, nakli yapılan stajyerin barosunun bulunduğu yerdeki bir bankada açılacak yeni hesapta devam eder.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
Kredinin Durdurulması ve Kesilmesi Durdurma Nedenleri
 
Madde 15. Stajyerin, Avukatlık Kanununun olanak tanıdığı durumlar nedeniyle stajına ara verdiği hallerde, bu durum barosu tarafından Türkiye Barolar Birliğine bildirilir ve stajyere yapılan kredi ödemeleri durdurulur. Engelin kalkmasından sonra ödemelere kaldığı yerden devam edilir.

Kredinin Kesilme Nedenleri


2 30/11/2010 tarihli ve 27771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Staj Kredi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeliğin 2. maddesiyle, “Staj listesinde yazılı stajyere kredi, talep tarihinden başlayarak öngörülen yasal staj süresince verilir.” şeklindeki 1. fıkranın ilk cümlesi, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
 
Madde 16. (Değişik: RG 24/05/2008-26885)
Kredi almakta olan stajyerin, bir başka Baroya nakil dışındaki nedenlerle adının staj listesinden silinmesi, staja başlama anındaki niteliklerini yitirmesi, kredi isteminde bulunurken yaptığı başvurunun veya beyanlarının aksinin ortaya çıkması, Avukatlık Kanunu ve bu kanun gereği çıkartılan yönetmelikler ile meslek kurallarında gösterilen esaslara uyulmadığının tespiti, verilen görevlerin yerine getirilmemesi gibi durumlarda, kredi ödemesine son verilir. Bu durumda kredi borcunun tamamı ihtar çekilmesine gerek kalmadan otuz gün sonra muaccel hale gelir. Bu borç, yasal faiziyle borçludan ve kefillerinden müştereken ve müteselsilen tahsil edilir.
 
Soruşturma Yapılması
 
Madde 17. (Değişik: RG 22/10/2005-25974)
Türkiye Barolar Birliği, staj kredi birimi tarafından, stajyerin beyanlarının doğruluğu resmi kurumlar aracılığı ile soruşturulur. Stajyerin kredi almasına engel bir durum ortaya çıktığında, bu engel kayıtlı olduğu baro tarafından soruşturulur. Soruşturma süresince kredi verilmesine devam olunur. Soruşturma sonucu verilen rapor Türkiye Barolar Birliğine bildirilir ve stajyere tebliğ edilir. Stajyer on gün içinde bu rapora karşı Türkiye Barolar Birliği’ne itiraz edebilir. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca, soruşturma sonucuna ilişkin rapor ve varsa stajyerin itirazı incelenir. İnceleme sonucu verilen kredinin kesilmesi kararı kesindir. Kredinin kesilmesine ilişkin karar tarihinde stajyerin kredi borcunun tamamı muaccel hale gelir. Soruşturmada, Avukatlık Kanununun soruşturma yöntemine ve savunma hakkına ilişkin kuralları uygulanır. Soruşturma sonucunda verilen raporda, kredi başvurusunun yapılması aşamasında yapılan beyanların aksi saptandığında stajyer hakkında disiplin kovuşturması açılır.
 
ALTINCI BÖLÜM
 
Kredi Borcunun Tespiti, Ödenmesi veya Silinmesi Kredi Borcunun Tespiti ve Bildirimi
 
Madde 18. (Değişik: RG 12/2/2005-25725) Stajyere aylık olarak ödenen kredi, ödeme tarihleri itibariyle stajyerin hesabına borç olarak yazılır. Geri ödeme miktarı, muacceliyet tarihindeki borç miktarına faiz ilave edilerek tespit edilir ve tespit edilen bu toplam borç miktarı stajyere ve kefillerine bildirilir. Faiz oranı 31/12/2004 tarihine kadar yüzde 30 bu tarihten sonra yüzde 10’dur. (Değişik: RG30/11/2010-27771) Faiz basit faiz olup, ödeme tarihine göre günlük faiz hesaplanır ve Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen süre içinde borcun tamamı ödendiği takdirde faiz talep edilmez. 3
 
Kredi Borcunun Ödenmesi

3 30/11/2010 tarihli ve 27771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Staj Kredi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesiyle, “Faiz basit faiz olup bir yıllık süre için hesaplanır ve Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirlenen süre içinde borcun tamamı ödendiği takdirde faiz talep edilmez.” şeklindeki 1. fıkranın son cümlesi, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
 
Madde 19. (Değişik: RG 22/10/2005-25974)
Stajyerin kredi borcu, staj bitim tarihinden itibaren yirmidört ay sonra muaccel hale gelir. (Değişik: RG 30/11/2010-27771) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca hesaplanan toplam borç, muacceliyet tarihinden itibaren on iki aylık taksitle geri ödenir. 4 Toplam borcun muacceliyet tarihinden önce tamamen geri ödenmesi durumunda herhangi bir faiz talep edilmez. Kredi borcundan, kefiller de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Avukatlık Kanununun 25 inci maddesi nedeniyle uzatılan staj süreleri, kredi geri ödeme başlangıç tarihinin belirlenmesinde dikkate alınmaz. Stajyerin, staj sonrası avukatlık dışında başka bir mesleğe girmesi halinde, kredi borcunun tamamı avukatlık dışındaki mesleğe giriş tarihinde muaccel hale gelir, avukatlık mesleğine girmiş olanlara tanınan ödeme kolaylıkları başka mesleğe girmiş olanlara tanınmaz.
 
Aylık Taksitlerin Ödenmemesi
 
Madde 20. Kredi borçlusunun, herhangi bir borç taksitini belirlenen sürelerinde ödememesi halinde kendisine ve kefillerine borcun on gün içinde ödenmesi konusunda yazılı bir uyarı yapılır. Uyarıya rağmen bu süre içinde de borç ödenmezse borcun tamamı muaccel hale gelir. Bu borç muacceliyet tarihinden başlayacak yasal faiziyle birlikte borçlu ve kefillerinden müştereken ve müteselsilen tahsil olunur.
 
Kredi Borcunun Silinmesi
 
Madde 21. Stajı sırasında veya geri ödeme süresi içinde vefat eden ya da çalışamayacak derecede sakat kalmış olduğu, tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından belgelenen borçluların ödenmeyen kredi borçları silinir. Bu silinmeden kefilleri de yararlanır.
 
YEDİNCİ BÖLÜM

Kredilerden Arta Kalan Miktarın Kullanımı

Kredilerden Arta Kalan Miktar

 
Madde 22. Pul bedellerinden, geri ödemelerden, bunların değerlendirilmesinden ve bağış gibi yollardan elde edilerek ve fonda toplanan paranın, dağıtılan krediden arta kalan miktarı avukatlık mesleğine destek ve meslekte gelişmeyi sağlamak için kullanılır.
 
Dağıtım Esasları
 
Madde 23. Kredi ödemelerinden arta kalan miktarın belirlenebilmesi için Türkiye Barolar Birliği tarafından her yılın Ocak ayı sonunda bir önceki yılın kesin hesabı çıkarılır. Yeni dönem pul bedelinin ve olası kredi isteklisi stajyer sayısının da belirlenmesinden sonra arta kalacağı anlaşılan miktarın; yüzde 25’i Türkiye Barolar Birliğinin hesabına, yüzde 30’u da barolar arasında eşit olarak paylaştırılıp baroların hesabına yatırılır. Kalan miktar, hesabı yapılan yıl sonu itibariyle baro levhasında kayıtlı avukat sayısına oranlanarak baroların hesabına yatırılır. 4 30/11/2010 tarihli ve 27771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Staj Kredi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesiyle, “Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca hesaplanan toplam borç muacceliyet tarihinden itibaren kredi kullanım taksit sayısını geçmemek koşulu ile aylık taksitler halinde geri ödenir.” şeklindeki 1. fıkranın ikinci cümlesi, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
 
Kullanım Esasları
 
Madde 24. Barolar, Staj Kredi Fonundan aktarılan paranın kullanımında; levhalarına kayıtlı avukatların ve stajyerlerinin sosyal güvenlik, sağlık ve meslek içi eğitim sorunlarının çözümü için üretecekleri ve Türkiye Barolar Birliğine bildirecekleri projelerin gerçekleşmesine öncelik verirler. Aktarılan miktarın ne şekilde kullanılacağı baroların iç yönetmeliklerinde belirlenir.
 
 SEKİZİNCİ BÖLÜM
 
Tebligat Adresi

Çe
şitli Hükümler

 
Madde 25. Kredi alan veya kredi borçlusu sayılanlar ve müşterek ve müteselsil kefilleri, kredi başvurusunda tebligat adresi olarak bildirdikleri adreste meydana gelecek değişiklikleri, değişiklikten bir hafta içinde yazılı olarak bildirmedikleri takdirde bilinen adrese yapılan tebligat geçerli sayılır. Geçici Madde 1. Avukatlık Kanununun 27 nci maddesi gereği 10/5/2001 tarihinden itibaren tahsil edilen pul bedellerinden oluşacak kaynaktaki birikim, stajyerlere verilecek toplam kredi miktarını karşılamadığı süre içinde stajyerlere kredi dağıtımı yapılamaz. Kredi dağıtımına 1/1/2002 tarihinden itibaren başlanır.
Yürürlük
 
Madde 26. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
 
Madde 27. Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
 

ETKİNLİK TAKVİMİ

22.07.2024
AV. TURGAY HINIZ
BARO BAŞKANI

© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.