TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği
Tarih: 15.04.2011 | Okunma Sayısı: 6602
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

RG: 21/11/2003-25296

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1.

Bu Yönetmeliğin amacı; bu Yönetmelik kapsamında olanların, iş elde etmek için reklam

sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunmalarının önlenmesidir. Avukatların mesleklerini

özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmelerini, avukatlık sıfatının gerektirdiği saygı ve güvene

yakışır şekilde hareket etmelerini, yargılama faaliyetindeki yerlerini ve işlevlerini olumsuzlaştıracak

ve yargının görünümünü bozacak davranışlardan kaçınılmasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2.

Bu Yönetmelik; avukatları, avukatlık ortaklıklarını, avukatlık bürolarını, avukat

stajyerlerini ve dava vekillerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3.

Bu Yönetmelik 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 55 inci maddesi

gereğince hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Büro

Madde 4.

(Değişik: RG 7/9/2010-27695)

Avukat, müvekkillerini bürosunda kabul eder. Bunun mümkün olmaması halinde müvekkille

görüşme yapılacak yerin, bu amaca elverişli ve mesleğin saygınlığına yaraşır nitelikte olması gerekir.

Avukat büroları; avukatlık hizmetinin bağımsızlığına aykırı olacak şekilde, meslek hizmetleri dışındaki iş ve amaçlara tahsis edilemez.

Tabela

Madde 5.

Bu Yönetmelik kapsamında olanlar kullanacakları tabelada; avukatlık unvanı ile ad ve

soyadı, varsa akademik unvanı, büronun bulunduğu kat ve büro/daire numarası telefon numarası,

internet adresi ile e-posta adresi yer alabilir. Tabelada bu Yönetmelik’te belirlenenlerin dışında unvan,

deyim, şekil, amblem ile Türkçe dışında yabancı dillerde ifade ve sair şekiller, işaret, resim, fotoğraf ve

benzerlerine yer verilemez.

Aynı büroda birlikte çalışma halinde, avukatlardan birinin veya bir kaçının adı ve soyadı veya

sadece soyadı yanında “avukatlık bürosu

ibaresinin ve avukatlık ortaklığı halinde de; ortaklık

sözleşmesinde belirtilen ortaklığın adı ve unvanı yanında “avukatlık ortaklığı” ibaresinin de yer

alması zorunludur.

(Değişik: RG 7/9/2010-27695)

Tabela, fiziki imkansızlık hallerinde bina cephelerine, büro balkonu ve

pencerelerine asılabilir. Fiziki imkansızlık halleri dışında, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının

yanına, giriş holü veya koridoruna, büro giriş kapılarının yanına asılabilir.
 
7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmeliğin 1. maddesiyle, “Mesleki faaliyetlerin yürütüldüğü büro; bu amaca elverişli ve mesleğin saygınlığına

yaraşır nitelikte olmalıdır.” şeklindeki madde, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Bina cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine birden fazla tabela asılamaz, benzeri yazılar

yazılamaz. Tabela yerine ışıklı pano kullanılamaz, tabela ışık verici donanımla süslenemez. Tabelada

en çok iki renk kullanılabilir.

Tabela (70 cm x 100 cm) boyutunu geçemez. Ancak birden fazla avukata ya da avukatlık

ortaklığına ait tabelalar ile yüksek katlarda kullanılacak tabelalarda bu boyut (100 cm x 150 cm) ye

kadar arttırılabilir.

Basılı Evrak

Madde 6.

Başlıklı kağıtlar, kartvizitler ve diğer basılı evrak, reklam niteliği taşıyacak aşırılıkta

olamaz.

(Değişik: RG 7/9/2010-27695)

3 Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta; sadece

avukatlık unvanı, varsa akademik unvan, adı ve soyadı, adres, telefon-faks numaraları, internet ve eposta

adresleri ile bağlı bulunulan; baro ve Türkiye Barolar Birliği sicil numaraları, vergi dairesi ile

vergi sicil numarası Türkiye Barolar Birliği ve/veya kayıtlı bulunduğu baronun amblemi yer alabilir.

Birlikte çalışma halinde; “avukatlık bürosu” ibaresi, avukatlık ortaklığı halinde “avukatlık

ortaklığı” ibaresi ve ortaklıkta yer alan avukatların ad ve soyadlarının yer alması da zorunludur.

Ortaklığa mensup avukatların, başlıklı kağıtlarında, kartvizitlerinde ve diğer basılı kağıtlarında;

büro ya da ortaklığın adı yanında, kendi ad ve soyadlarını da kullanmaları zorunludur.

Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı kağıtta avukat unvanı ve akademik unvan dışında;

emekli yargıç, emekli savcı, emekli noter, hukuk uzmanı, marka-patent vekili, sigorta uzmanı,

bilirkişi, bakan, milletvekili ve benzeri sıfatlar kullanılamayacağı gibi kamu kurum ve kuruluşu ile

özel kurum ve kuruluşlardaki, siyasi partilerdeki geçmiş ve mevcut görevler belirtilemez. Barolar ve

Türkiye Barolar Birliği organlarında geçmişte görev alan avukatlar bu unvanlarını kullanamazlar.

Halen görevli olanlar bu unvanlarını; ancak bu görevin ifasında ve bu görevleri ile sınırlı olmak

kaydıyla kullanabilirler.

Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta; avukatın veya avukatlık ortaklığının ad ve

unvanını belirtme amacını aşan her türlü yazı, deyim, resim, kayıtlı bulunduğu baro veya Türkiye

Barolar Birliği amblemi dışında amblem ve şekiller yer alamaz.

Avukatlık hizmeti, hiçbir unvan altında marka tesciline konu olamaz; bu yolda başvuruda

bulunulamaz.

(Ek: RG 7/9/2010-27695)

Bu Yönetmelik kapsamında olanlar mühür biçiminde damgalar

kullanamazlar.

Telefon Rehberi

Madde 7.

Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, telefon rehberinin “meslekler” kısmına alfabetik

sırada dizilmiş olmak ve diğer avukatlardan, avukat bürolarından ve avukatlık ortaklıklarından ayırt

2

7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmeliğin 2. maddesiyle, “Tabela, fiziki imkansızlık dışında, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına,

giriş holü veya koridoruna, büro giriş kapılarının yanına asılabilir.” şeklindeki 3. fıkra, metne işlendiği şekilde

değiştirilmiştir.

3

7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmeliğin 3. maddesiyle, “vergi sicil numarası” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Türkiye Barolar Birliği

ve/veya kayıtlı bulunduğu baronun amblemi” ibaresi eklenmiştir.

edici her hangi bir ifade, sembol, işaret ve saire kullanmamak koşulu ile; adı, soyadı, büro adresi,

telefon ve faks numaraları, internet adresi ve e-posta adresini yayınlatabilirler.

Medya İlişkileri

Madde 8.

Bu Yönetmelik kapsamında olanlar;

a.

Adres değişikliğini, büro açılışını ve altı ayı aşan ara vermeden sonra yeniden mesleğe

dönüşünü; avukatlık ortaklığına girişini ve çıkışını, reklam niteliğini taşımayacak şekilde, gazete ve

sair yazılı basın yolu ile bir kez duyurabilirler. Avukatlık ortaklığının tescil ya da sona ermesi ya da

ortaklardan birinin ayrılması ilan yolu ile duyurulabilir,

b.

Yaşamları, kazançları, mesleki faaliyeti hakkında “reklam niteliğindeyayınlarda bulunamaz,

halen ya da eskiden takip ettiği, devam eden veya sonuçlanmış bir dava hakkında; dava ile özdeşleşip

tarafların sözcüsü gibi hareket edemez, davanın hukuki boyutları içinde kalmak kaydıyla ve zorunlu

haller dışında yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarına ve internete görüntü, bilgi, demeç veremez,

açıklama yapamazlar,

c.

Yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçlarında ve internette röportaj, sohbet, konuşma, tartışma ve

benzeri programlara katıldıklarında; reklam sayılabilecek her türlü davranıştan, avukatlık mesleğini

zedeleyici her türlü açıklamadan kaçınmak zorundadırlar,

d.

Avukat unvanı kullanarak yazılı, işitsel, görsel iletişim araçlarında ve internette yönetmen,

düzenleyici, danışman ve sair sıfatlar ile dizi, sürekli yayın, süreli ya da süresiz programlar

hazırlayamaz, sunamaz, yönetemez, hazırlanmasına, sunulmasına ve yönetilmesine katılamazlar,

e.

Gerek mahkemede temsil görevini yerine getirirken, gerek yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçları

ve internet ile ilişkisinde kendisini veya üzerinde çalışmakta olduğu hukuki işi reklam olabilecek

nitelikte ön plana çıkaramazlar.

f.

(Ek: RG 7/9/2010-27695) Bu Yönetmelik kapsamında olanlar iş sağlama amacına yönelik olmamak

ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açmamak kaydıyla, baro veya Türkiye Barolar Birliği organ ve

başkanlık seçimleri ile genel veya yerel seçimlerdeki adaylıklarına ilişkin bilgileri seçim tarihinden

azami 2 ay önce başlayıp seçimi izleyen 10 gün içinde sona erdirmek kaydı ile yazılı, işitsel ve görsel

iletişim araçları veya internet yoluyla duyurabilirler. Bu duyurular amaca elverişli ve mesleğin

saygınlığına yaraşır nitelikte olur.

İnternet

Madde 9.

Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, internet dahil, teknolojinin ve bilimin olanak

tanıdığı her tür ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği

saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen “Avukatlık Meslek Kuralları”na aykırı

olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir.

(Değişik: RG 7/9/2010-27695)

Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, mesleki faaliyetlerini internet

üzerinden sürdürmek, müvekkillerini bilgilendirmek, mesleki makalelerini ve bilimsel çalışmalarını

yayımlamak amacıyla internet sitesi açabilir. Tabelada, basılı evraklarında ve internet sitesinde tercih

ettiği e-posta adreslerini kullanabilir. İnternet sitesi üzerinden mesleki faaliyetini yürütürken

avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukat unvanının gerektirdiği saygı ve güvene aykırı

olmamak şartı ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, sır saklama yükümlülüğüne uygun davranmak

kaydı ile internetin kendine özgü araçlarını ve sadece ilgili kişinin ulaşabileceği, şifre-algoritma ile

korunan internet sitesinin geri planında kişiselleştirilmiş “sanal ofis” benzeri uygulamaları

kullanabilir. Bu uygulamalar ilgilisinin dışındakilerin kullanımına açılamaz.

4

4

7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmeliğin 5. maddesiyle, “Mesleki faaliyetlerini internet üzerinden sürdürmek, müvekkillerini bilgilendirmek,

mesleki makalelerini ve bilimsel çalışmalarını yayınlamak amacıyla yalnızca “av.tr” uzantılı internet sitesi açabilir.

Bu Yönetmelik kapsamında olanlar açacakları internet sitelerinde;

a.

(Değişik: RG 7/9/2010-27695)5 Site sahibi ya da sahiplerinin adı soyadı varsa akademik unvanı,

avukatlık ortaklığı ise tescil unvanı, avukatlık bürosu ise büro unvanı, fotoğrafı, Türkiye Barolar

Birliği ve baro sicil numaraları, mesleğe başlama tarihi, mezun oldukları üniversite, bildikleri yabancı

dil, mesleki faaliyetin yürütüldüğü büro adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi, baro ve

Türkiye Barolar Birliği seçimlerine yönelik oy verecek üye ve delegeleri kendileri ve diğer adaylar

hakkında bilgilendirme gibi bilgilerin bulunmasını sağlar,

b.

İş sağlama amacına yönelik olmamak ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açmamak kaydıyla

internet sitelerini arama motorlarına kayıt ederken anahtar kelime (keyword) olarak; “adı ve soyadı”,

“avukatlık ortaklığı unvanı”, ”avukatlık bürosu unvanı”, “bulunduğu şehir ve kayıtlı oldukları baro”

“avukat, hukuk, hukukçu, adalet, savunma, iddia, eşitlik, hak” dışında bir sözcük ya da tanıtım

tümcesi kullanamaz,

c. İş sağlama amacına yönelik ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açacak şekilde, internet

kullanıcılarını kendi sitesine veya kendi sitesinden bir başka siteye yönlendirecek internet kısa yolları

kullanamaz, kullanılmasına izin veremez ve reklam veremez ve alamaz.

İşbirliği

Madde 10.

Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, ülke içinde ve dışında işbirliği yaptıkları ve başka

kentlerdeki avukatları, ortak avukat bürolarını ve avukatlık ortaklıklarını; irtibat bürosu ve benzeri

tanımlarla, işbirliğini genelleştirecek ve süreklilik kazandıracak biçimde açıklayamazlar,

duyuramazlar.

Yükümlülükler

Madde 11.

Bu Yönetmelik kapsamında olanlar; salt ün kazanmaya yönelik her tür girişim ve

eylemlerden kaçınmak, iş elde etmek için reklam sayılabilecek her hangi bir girişim ve eylemde

bulunmamak, üçüncü kişilerin kendileri için reklam sayılabilecek bu tür eylem ve davranışlarına izin

vermemek, engel olmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tabelada, basılı evraklarında ve internet sitesinde sadece av.tr uzantılı veya Türkiye Barolar Birliği’nin ya da bağlı

bulunduğu barosunun verdiği e-posta adreslerini kullanabilir. İnternet sitesi üzerinden mesleki faaliyetini yürütürken

avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukat unvanının gerektirdiği saygı ve güvene aykırı olmamak şartı ve gerekli

güvenlik tedbirlerini alarak sır saklama yükümlülüğüne uygun davranmak kaydı ile internetin kendine özgü araçlarını ve

sadece ilgili kişinin ulaşabileceği, şifre-algoritma ile korunan internet sitesinin geri planında kişiselleştirilmiş

“sanal ofis”

benzeri uygulamaları kullanabilir. Bu uygulamalar ilgilisinin dışındakilerin kullanımına açılamaz.” şeklindeki 2. fıkra,

metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

5

7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmeliğin 5. maddesiyle, “e-posta adresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, baro ve Türkiye Barolar Birliği

seçimlerine yönelik oy verecek üye ve delegeleri kendileri ve diğer adaylar hakkında bilgilendirme” ibaresi eklenmiştir.

Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık

Madde 12.

(Değişik: RG 7/9/2010-27695)

Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık tespiti halinde barolar tarafından ilgiliye bir uyarı yazısı

gönderilir ve söz konusu aykırılığın 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiği aksi takdirde baro

tarafından resen soruşturma açılacağı bildirilir. Uyarı yazısının ilgilisine tebliğinden itibaren 15 gün

içerisinde aykırılığın giderilmediği tespit edilirse, baro tarafından resen soruşturma başlatılır. Bu

Yönetmeliğe aykırı fiil veya fiilleri birden fazla işleyenler hakkında uyarı yazısı gönderilmez, derhal

ve resen disiplin soruşturması açılır.

Türkiye Barolar Birliğine yapılan şikayet başvuruları içerik incelemesine tabi tutulmaksızın

avukatın kayıtlı olduğu baroya gönderilir.

6

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 13.

14/11/2001 tarihli ve 24583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Türkiye Barolar Birliği

Reklam Yasağı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1.

(Mülga: RG 7/9/2010-27695)7

Kesinleşmemiş Disiplin Soruşturmaları

Geçici Madde 2.

(Ek: RG 7/9/2010-27695) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kesinleşmemiş

disiplin soruşturmaları hakkında da 12 nci madde hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 14.

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15.

Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

6

7/9/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmeliğin 6. maddesiyle, “Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık tespiti halinde barolar tarafından resen soruşturma

açılır.” şeklindeki madde, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

7

7/09/2010 tarihli ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesiyle, “14/11/2001 tarihli ve 24583 sayılı

Resmi Gazete’de yayımlanan, Türkiye

Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi uyarınca halen kullanılmakta olan “gen.tr” uzantılı internet

adresleri iş bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde “av.tr” uzantılı şekle dönüştürülür. “

şeklindeki madde yürürlükten kaldırılmıştır.

ETKİNLİK TAKVİMİ

22.07.2024
AV. TURGAY HINIZ
BARO BAŞKANI

© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.