STAJ REHBERİ
Tarih: 15.12.2016 | Okunma Sayısı: 40078

AVUKATLIK STAJI

STAJ REHBERİ

 Avukatlık stajı bir yıldır. Stajın bu kısmında yer alan hükümler uyarınca ilk altı ayı mahkemelerde ve kalan altı ayı da Baro Levhasına kayıtlı, meslekte en az beş yıl kıdemi olan (bu beş yıllık kıdem hesabına kanunun 4 üncü maddesinde yazılı hizmette geçen süreler de dahildir.) bir avukat yanında yapılır. (Kurum Avukatlarının yanında staj yapılamaz.)
 

STAJYERLERİN YASA VE YÖNETMELİKLERLE  SAPTANMIŞ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

1. Stajyer stajını yaparken, Avukatlık Meslek İlke ve Kurallarına ve Yönetmelikte yer alan kurallara uygun davranmakla yükümlüdür. (Av. K. m. 23/son m. 5. TBB Avukatlık Staj Yön. m. 18/1 ve m. 25 )

 

2. Staj kesintisiz olarak yapılır. Stajyerin haklı nedenlere dayanarak devam etmediği günler, engelin kalkmasından sonraki bir ay içinde başvurusu halinde tamamlatılır. (Av.K. m. 23/1 TBB Avukatlık Staj Yön. m. 18/2 )

 

3. Staj eğitiminin tamamlanmasından sonra, stajyere Staj bitim belgesi verilebilmesi için; stajyerin eğitim programına katılmış olması, eğitim çalışmalarında ve staj sonu yapılacak değerlendirme toplantısında (mülakat), yazılı ve sözlü anlatım, hukuksal inceleme, meslek ilke ve kurallarına uygunluk yönünden başarılı bulunmuş, tezinin kabul edilmiş ve staj eğitimi bitirme belgesi almış olması gerekir. ( TBB Staj Yönetmeliği m. 29, )

 

4. Staj eğitiminde yetersizliği belirlenen stajyerin stajı: Staj  Yürütme Kurulu’nun önerisi ve Baro Yönetim Kurulu’nun kararıyla altı aya kadar uzatılabilir. (Av.K m. 25, TBB Staj Yön. m.28, )

 

5. Stajın kesintisiz yapılacağı kuralına uymayanların, meslek kurallarına ve Yönetmelikle belirlenen esaslara yazılı uyarıya rağmen uymamakta ısrar gösterenlerin adı Baro Yönetim Kurulu kararı ile Staj listesinden silinir. (TBB Staj Yön. m. 32)

 

6. Baro Levhasına kabul ve yazılmış olsa da avukatın staj dönemi sırasındaki eylem ve davranışları disiplin kovuşturmasına tabidir. (Av.K. m.138)

 

 

STAJYER AVUKATIN YOL HARİTASI

 

STAJ BAŞLANGIÇ BELGELERİ

İSTENEN BELGELER

EVRAK SAYISI

AÇIKLAMA

1- Baroya Yazılan Dilekçe+Talepname

3 Adet

ÖRNEK1(DİLEKÇE)+TALEPNAME

2- Fakülte Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi ( Yurt Dışı Üniversite Mezunları onaylı denklik belgesi ve Ankara Üniversitesi’nden onaylı noksan dersin bulunmadığına dair belge getirecekler)

3 Adet

Noterden onaylı ya da fakülte sekreterliğinden onaylı olabilir, e-devletten alınan mezun belgesi staj bitiminden önce onaylı halinin teslimi yapılmak şartıyla kabul edilir..

*Adayların başvuru yaparken diploma veya çıkış belgesi aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

3- İkametgah Senedi

3 Adet

Sadece Kırklareli ve İlçeleri kabul edilecektir.

4- Adli Sicil Belgesi

3 Adet

Arşiv kayıtlı olarak e-devletten alınacak. Kadınlarda evlilik halinde hem kızlık soyadına hem de nüfus cüzdanına göre alınacak.

5- Noter Onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3 Adet

Noter Onaylı Olması Zorunludur.

6- Sağlık Raporu

3 Adet

Resmi Hastane veya Sağlık Ocağı (Özel Hastane Kabul Edilmez)(Avukatlık mesleğini sürekli olarak yapmaya engel vücut ve akıl eksikliğinin olmadığına ilişkin kamu hastaneleri veya sağlık ocakları uzman hekimliğince düzenlenecek)

7- SSK-Emekli Sandığı ve Bağ – Kur Genel Müdürlüklerinden kaydınızın bulunmadığına dair belge, ek olarak sağlık hak sahipliğinizi (provizyon) gösterir belge (SGK İl Müdürlüğü Tescil Servisinden alınır)

Üçer Adet

Avukatlık Kanunu’nun 12.md. sinin (f) bendi koşullarını taşıyanlar Ticaret Sicil Gazete Örneği ve Bağ-Kur’dan kayıt nedenini gösterir belge sunarlar. Askerlikten dolayı Emekli Sandığında kayıt gözüküyor ise ilgili kurumdan bu durumun belgelendirilmesi gerekmektedir.

8- Yanında Staj Yapılacak Olan Avukatın Olur Belgesi

(MUVAFAKATNAME)

3 Adet

Olur verecek avukat, avukatlıkta 5 (Beş yıllık kıdemin hesabına Avukatlık Kanunu 4. maddesinde yazılı hizmette geçen süreler dahildir.) yılını doldurmuş ve hakkında avukatlığa engel bir suçtan dolayı soruşturma açılmasına karar verilmemiş veya avukatın geçmiş beş yıl içinde disiplin kurulunca verilmiş kesinleşmiş bir kararla para veya işten çıkarma cezalarından biri ile cezalandırılmamış olması zorunludur.ÖRNEK 2

9- Bildirim Kağıdı (BEYANNAME)

3 Adet

ÖRNEK 3

10- 10 AdetBİYOMETRİKVesikalık Fotoğraf (KRAVATLI)

10 Adet

Fotoğraflar Cübbeli ya da kepli kabul edilmeyecektir.

11- Takdimname (2 ayrı avukattan alınacak)

3 Adet

Kırklareli Barosu üyesi olması zorunludur. (Yanında staj yapılacak avukat,1.Dereceden Akraba) 5 yıllık kıdem gerekmez.ÖRNEK 4

12- Askerlik Terhis Belgesi Fotokopisi

3 Adet

Askerliğini Yapmış Olanlar İçin

13- Memuriyet Belgesi ve İstifa (Emeklilik) Belgesi

3 Adet

Memuriyet Yapmış Olanlar İçin

14- Vergi müvekkili olup olmadığına dair belge

3 Adet

Vergi Dairesi

15-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

3 Adet

e-devletten alınabilir

16-Hakkında İcra İflas yasasına göre iflas yada konkordato bulunmadığının derkenar edilmesi

3 Adet

Asliye Hukuk Mahkemelerinden

17-Hakkkında kısıtlılık kararının olup olmadığı

3 Adet

Sulh Hukuk Mahkemesinden

18-Hakkında icra iflas yasasına göre iflas yada konkordato bulunmadığının derkenar edilmesi

3 Adet

İcra Müdürlüklerinden

 

EVRAK TESLİMİNDEN SONRAKİ SÜREÇ

1-Yukarıda sayılı evraklar eksiksiz ve sıralı şekilde teslim edilen tarih atılmış ve imzalanmış olarak Kırkareli Baro Sekreterliğine teslim edilir.

2-Sekreterliğe verilen belgeler ile staja başlama isteminde bulunulmuş kabul edilir. Avukatlık K. Madde 18 uyarınca belirlenmiş 15 günlük askı süresi beklenir.

3-Askı süresinin bitiminde Baro Yönetim Kurulu Kararı alınır. Sekreterlik staj isteminde bulunan stajyer avukatı arayarak staja başlama bildiriminde bulunur. Bu bildirimden sonra stajyer avukatın sicil defterine kaydı yapılır.

4-Adliye’de Adalet Komisyonu’na yönlendirilir. Komisyon kararı niteliğinde stajyer avukata teslim edilecek evrakta ilk 6 aylık dönemde yapılacak adliye stajında hangi savcılık/mahkeme birimlerinde hangi süreler için staj yapılacağı tablo halinde belirtilmiştir.

5-Stajyer avukat komisyon kararına istinaden her ilgili birim için staj süresi başlamadan bir gün önce birim kalemine giderek stajının başlayacağı bildiriminde bulunmalı ve stajın bittiği gün sonunda       Staj Devam Çizelgesi(ÖRNEK) ilgili kaleme iki nüsha şeklinde imzalı olarak teslim edilmelidir.

6-İlk 6 aylık staj bitiminde Komisyon’a gidilir. Komisyon’dan verilecek belge ile Vergi Dairesi’ne gidilerek staj bitirme harcı yatırılır ve dekontu Komisyon’a teslim edilir.

7-Staj bitimine dair komisyon kararı alınır ve bu karar sonrası baro sekreterliğince stajyer avukata bildirim yapılır.

8-İkinci 6 aylık staj için yanında staj yapılacak avukattan alınacak başlangıç yazısı baro sekreterliğine sunulur.

9-Yazı tesliminden itibaren ikinci 6 aylık staja başlanır. Bu staj süresince ilk 3 aylık dönem sonunda yanında staj yapılan avukattan stajın işleyişine dair rapor alınır ve baro sekreterliğine teslim edilir.

10-Son 3 aylık staj dönemi bitiminde yanında staj yapılacak avukattan son 3 aylık dönem sonu raporu alınır ve baro sekreterliğine teslim edilir.

KIRKLARELİ BAROSU BİREYSEL ÇALIŞMA RAPORU (STAJ TEZİ) YAZMA VE HAZIRLAMA KILAVUZU için tıklayınız..

  

RUHSAT BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

İSTENEN BELGELER

EVRAK SAYISI

AÇIKLAMA

1- Baroya Yazılan Dilekçe

2 Adet

ÖRNEK - 1 (DİLEKÇE)

2- Staj Bitim Raporu


2 Adet

Staj yaptığı avukattan alınacak 2. üç aylık rapor.ÖRNEK-2

3-Adli Sicil Belgesi


2 Adet


Arşiv Kayıtlı Olacak. (Nüfus Bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.) Evli bayan avukat adaylarının,isim değişikliği, anne veya babanın isim değişikliği bulunan avukat adaylarının her iki ad ve soyadagöre de ayrı ayrı Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi getirmeleri gerekmektedir.

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi


3 Adet

Kimlik bilgilerinde (ad,soyad,anne adı,baba adı vb) değişiklik var ise NOTERDEN ONAYLI alınacaktır.

5- 9.163,66-TL’ lik TBB Ruhsatı Harcı


1 Adet

Kırklareli Vergi Dairesi Müdürlüğü’ ne yatırılacak.

6- 300,00 TL’ lik TBB Ruhsatı Harcı

1 Adet

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

7- 1.401,90 TL’ lik Damga Vergisi Makbuzu

1 Adet

Kırklareli Vergi Dairesi Müdürlüğü’ ne yatırılacak

8- 4.000,00 TL’ lik Giriş Keseneği

9- 252,00-TL’lik TBB Keseneği


Baro Başkanlığı

11-Avukat Cübbeli 6x9 boyutunda BİYOMETRİKfotoğraf (Beyaz fon, desensiz, Kravatlı)

4 Adet

Cübbe rengi uygun olmayan resimler kabul edilmemektedir.

11- Avukat CübbeliBİYOMETRİK VESİKALIKfotoğraf

4 Adet

Renkli, Kravatlı, Beyaz Fon, Desensiz. Cübbe rengi uygun olmayan resimler kabul edilmemektedir.

11- Askerlik Terhis Belgesi Fotokopisi

1 Adet

Askerliğini Yapmayanlar İçin Tehir Belgesi

12-SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ’nden SSK-Emekli Sandığı ve Bağ – Kur (4/a, 4/b ve 4/c) kaydının bulunup bulunmadığına dair belge


İkişer Adet

Avukatlık Kanunu’nun 12.md.sinin (f) bendi koşullarını taşıyanlar Ticaret Sicil Gazete Örneği ve Bağ-Kur’dan kayıt nedenini gösterir belge sunarlar.Askerlikten dolayı Emekli Sandığında kayıt gözüküyor ise ilgili kurumdan bu durumun belgelendirilmesi gerekmektedir.

13- Staj bittikten sonra ruhsat başvurusu için 6 ay ve daha fazla ara verenlerin Kırklareliikametgah ve sağlık raporu(Özel Hastane Kabul edilmez)eklemeleri gerekmektedir.


2 Adet
14-AVUKATLIK KİMLİK BAŞVURU FORMU(EK)


1 ADETKimlik Fotokopisi ekinde koyulacaktır.

(ÖRNEK)**

Tüm belgeler eksiksiz olarak Baro Sekreterliğine teslim edilir.

İlgili harçlar yatırıldıktan sonra dekontlar Sekreterliğe teslim edilir. (Bu harçların yatırılacağı hesap bilgileri Baro Sekreterliğince stajyere verilecek örnek dekontlar doğrultusunda yatırılacaktır.)

Ruhsat başvurusu, baro sekreterliğince TBB’ye gönderilir. TBB’deki süreç TBB’nin stajyer avukatın kayıtlı telefon numarasını düzenli gönderilen mesajlar ile ve ayrıca UHAP sisteminden kontrol edilebilir.

SADECE STAJ BİTİM BELGESİ ALMAK İSTEYEN STAJYER AVUKATLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

 

ADLİYE STAJI

 Mahkemelerde staj  toplam 6 ayda yapılmaktadır. Bu süre içerisinde stajın dondurulması ve mazeretler ile ilgili başvurular Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı’na yapılacaktır.

Bu dönem içerisinde stajyer avukatın askere gitmesi halinde Komisyona müracaat etmesi gerekmektedir. Askerlik dönüşü en geç  1 (bir) ay içinde staja devam edebilmek için Komisyona Başvuru yapılması gerekir.

 

AVUKAT YANI STAJI

Madde 26. (Değişik: 2/5/2001-4667/15 m.)

 

Stajyerler, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında, sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri  ile icra tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilirler.(Muvafakatname ile cüppesiz)

Bu yetki, staj bitim belgesinin verilmesi veya staj listesinden silinme ile sona erer.

Son altı aylık stajına başlayan stajyer avukatın , staj dönemi boyunca Avukatlık Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince daha önce muvafakatnamesini almış olduğu avukattan  ;

a.    Son Altı Aylık Staja Başlama Yazısı (2 Nüsha) (ÖRNEK 1)

b.    İlk Üç Ayın Bitiminde İlk Üç Aylık Rapor (2 Nüsha) (ÖRNEK 2)

c.    Stajın Bitiminde Son Altı Aylık Rapor (2 Nüsha) (ÖRNEK 3)

getirmesi gerekir.

 
ÖRNEK -1

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

Baromuz nezdinde ….. staj numarasına kayıtlı olarak staj yapmakta olan Stj. Av. …………..  …../…/….. tarihinde son altı aylık stajına büromda başlamıştır.

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

                                                                            Av. &S230;&S230;&S230;&S230;&S230;&S230;

 
 
ÖRNEK -2

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

 ( İlk Üç Aylık Staj Durum Raporudur )                  

Son altı aylık stajına …./…./…. tarihinde başlayan Stajyer Avukat ………..  , …../…./…… tarihinde stajının ilk üç aylık dönemini tamamlamıştır.
 

Adı geçen Stajyer Avukat bu süreler zarfında herhangi bir devamsızlık yapmamıştır. Verilen görevleri hassasiyetle yerine getirmiştir.

                     

 İşbu raporumu saygı ile arz ederim. …../…./……

 

                                                                                              Av. &S230;&S230;&S230;&S230;&S230;&S230;

      

 

 

 
 

ÖRNEK-3

 

KIRKLARELİ BARO BAŞKANLIĞI’NA

 

 

İLGİ : …………. tarih ………… sayılı yazınız.

Avukat Stajyeri …………….. ‘ in nezdimdeki stajı ile ilgili birinci 3 aylık dönem ………….. tarihinde başlamış olup, …………….. tarihinde bitmiş ve buna ilişkin rapor ……………… tarihinde sunulmuştur.

İkinci üç aylık stajına da aralıksız devam etmiş, bu dönemde de mesleğine bağlılığı, bilgisi, çalışkanlığı, araştırmacılığı, ciddiliği ve iyi ahlakı gözlenmiştir. Avukatlık mesleğine yakışır şekilde hareket etmiş, verilen işleri başarı ile sonuçlandırmıştır. Bu sebeple staj süresinin uzatılmasına gerek görülmemiştir.

Adı geçen Avukat stajyeri ………………. ‘in Avukatlık mesleğini icra etmesine bir sakınca görülmediğinin bildirir, iş bu rapor Kırklareli Baro Başkanlığı’na ikinci üç aylık dönem ve bitimi ile ilgili olarak saygıyla sunulur. &S230;../&S230;../&S230;&S230;

 

                                                                           Av. …………………….

Staj başlama tarihi    :………………

Staj bitim tarihi        :……………&S230;

 
 
Muvafakatname örneği ;

MUVAFAKATNAME

 

MUVAFAKATNAME VEREN

AVUKAT : AV.

 

Baro ve Sicil No:

Vergi Dairesi ve Sicil No :

  

MUVAFAKATNAME VERİLEN

STJ.AVUKAT : Stj. Av.

 

Baro ve Staj Sicil No : Kırklareli Barosu

  

MUVAFAKATNAME KAPSAMI : Muvafakatname verilen stajyer avukat; tarih ve numarası yazılı iş bu vekaletteki; sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerinden işleri yürütebilir.

 

Bu Muvafakatname, 4667 sayılı yasayla değişik 1136 sayılı avukatlık kanunun 16.maddesi uyarınca tarafımdan tanzim edilmiştir.

 

                                                                             Av&S230;&S230;&S230;&S230;&S230;&S230;&S230;

 

SON ALTI AYLIK STAJ DÖNEMİNDE ASKERLİK

Son altı aylık staj dönemi içerisinde askere gitmek isteyen Stajyer Avukatlar,

Dilekçe ( Sevk Tarihinden Bir Gün Önce Tarihli) ÖRNEK 1

Avukatın Yazılı Bildirimi ( Sevk Tarihinden Bir Gün Önce Tarihli) ÖRNEK 2

Sevk Belgesi Fotokopisi

İle birlikte Baro Kalemine başvuru yaparlar.

 

ÖRNEK -1

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

Baromuz ……….. staj numarasına kayıtlı olarak ……/…../….. tarihinde Av. ……………’ nın yanında başladığım stajıma askere gideceğinden dolayı ……../…./…. tarihinden itibaren  ara vermiş bulunmaktayım. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

                                                                                   Stajyer Avukat …………….

 

ÖRNEK – 2

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

……/…../….. tarihinden bu yana büromda staj yapmakta olan Stj. Av. …………… askere gideceğinden dolayı ……../…./…. tarihinden itibaren  stajına ara vererek büromdan ayrılmıştır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

    Av&S230;&S230;&S230;&S230;&S230;&S230;&S230;&S230;&S230;&S230;.

*Asker dönüşü normal terhis tarihini tamamlayan stajyer avukat terhis tarihi itibariyle en geç 1 ay içerisinde staja başlamak üzere aşağıdaki belgeler ile birlikte Baro Kalemine başvuru yapmalıdır.

a)    Terhis Belgesi Fotokopisi

b)   Dilekçe ( ÖRNEK – 1)

c)    Avukatın Onay Yazısı ( ÖRNEK -2)

Belgeler üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile staja başlayan Stajyer Avukat yanında staj yaptığı avukattan başlama yazısı getirir.( ÖRNEK -3)

 

ÖRNEK -1

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

Baromuz ……….. staj numarasına kayıtlı olarak staj yapmaktayım. &S230;./…/…. Tarihinde askerlik görevimi tamamladım. Kalan stajıma Av. …….. yanında devam etmek istiyorum.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.                                                

                                                                                                Stj. Av. ………………..
 
 

ÖRNEK - 2

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

Baromuz ……….. staj numarasına kayıtlı Stj. Av. ……………’ asker dönüşü stajına büromda başlamasına onay veriyorum.

 Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

                                                                                                    Avukat …….

 

ÖRNEK - 3

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

Baromuz ……….. staj numarasına kayıtlı Stj. Av. ……………’ asker dönüşü ……/…./…. tarihinde kalan stajına büromda başlamıştır.

 Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

                                                                               Avukat ………….

 
 

AVUKAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Avukat değişikliğinde bulunulacak avukatın staj başlarken soruşturma yapan avukat olmaması gerekir.

ADLİYE STAJI DÖNEMİNDE ( İLK ALTI AYLIK DÖNEMDE) AVUKATLIK DEĞİŞİKLİĞİ
 

Adliye stajı döneminde yanında staj yapacağı avukatı değiştirmek isteyen Stajyer Avukat aşağıdaki belgeler ile Baro Kalemine başvuru yapar.

A ) Stajyer Avukat Tarafından Yazılan Talep Dilekçesi ( ÖRNEK – 1)

B ) Eski Avukatın Onay Yazısı ( ÖRNEK – 2)

C) Yeni Avukatın Onay Yazısı ( ÖRNEK – 3)

 

ÖRNEK -1

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA,

 

Baromuz …………… staj numarasına kayıtlı olarak staj yapmaktayım.Son altı aylık stajıma Baromuz avukatlarından Av. ………………………………………….. yanında başlayacağımı beyan ederek, kendisinden olur almış isem de ; adliye stajımın bitiminde Baromuz avukatlarından                                                            Av. …………………………..……………yanında staj yapmak istediğim hususunu bilgilerinize saygılarımla arz ederim. ………/………./20                                            

 

                                                                                             Stajyer Avukat ……..

Eki : 2 Adet Onay Belgesi

 

 

ÖRNEK – 2

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

Staj başlangıç döneminde, büromda stajına başlamasına onay verdiğim Stj. Av. ………………’ ın  stajının son altı aylık bölümünü başka bir avukat yanında tamamlaması hususunda bilgim vardır. Saygılarımla. ………./………&S230;/20…

                                                                                         Av. ……..

 
 

ÖRNEK – 3

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

Baromuz nezdinde staj yapmakta olan Stajyer Avukat …………….………………… Avukatlık stajının son altı aylık  bölümünü büromda tamamlamasına olur veriyorum.

Saygılarımla. ……../……../……

                                                                        Av.…………..

 
 

B) SON ALTI AYLIK DÖNEMDE AVUKAT DEĞİŞİKLİĞİ

 

Avukat Yanı stajı döneminde yanında staj yapacağı avukatı değiştirmek isteyen Stajyer Avukat aşağıdaki belgeler ile Baro Kalemine başvuru yapar.

A ) Stajyer Avukat Tarafından Yazılan Talep Dilekçesi ( ÖRNEK – 1) (Dilekçe Tarihi Yönetim Kurulu Karar Tarihi Olacak )

B ) Eski Avukatın Onay Yazısı ( ÖRNEK – 2) (Dilekçe Tarihi Yönetim Kurulu Karar Tarihi Olacak )

C) Yeni Avukatın Onay Yazısı ( ÖRNEK – 3) (Dilekçe Tarihi Yönetim Kurulu Karar Tarihi Olacak )

 

Başvuru Yönetim Kurulu Kararı ile geçerlilik kazanır. Dilekçe tarihlerinin Yönetim Kurulu tarihli olması ve en geç bir gün öncesi teslim edilmesi önemle rica olunur.Yönetim Kurulu Kararından sonra yeni Avukattan başlama yazısı Baroya teslim edilir. (ÖRNEK -4)

 

ÖRNEK – 1

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

Baromuz …………… staj numarasına kayıtlı olarak staj yapmaktayım. ……../……./…….. tarihinde                    Av. ………………… yanında başlamış olduğum son altı aylık stajımın kalan bölümüne Baromuz Avukatlarından Av ………………………..……. yanında devam etmek  istediğim hususunu bilgilerinize saygılarımla arz ederim. ………../………./20…… (Yönetim Kurulu Karar Tarihi Olacak)

                                                                         Stajyer Avukat

 

ÖRNEK - 2

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

………………… tarihinde son altı aylık stajına büromda başlayan Stajyer Avukat ………………………………. Avukatlık stajının kalan  bölümünü başka bir Avukatın yanında tamamlamasına ve büromdan ayrılmasına  olur veriyorum.

Saygılarımla.   ………../…..…/20……                                                        

                                                                        Av. …………………

 

ÖRNEK – 3

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

Baromuz nezdinde staj yapmakta olan Stajyer Avukat ………………………………… Avukatlık stajının kalan  bölümünü büromda tamamlamasına olur veriyorum.

Saygılarımla.   ………../…..…/20……

                                                                        Av. ………………    

 

ÖRNEK - 4    

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

 

Baromuz nezdinde …….. staj numarasına kayıtlı olarak staj yapmakta olan Stj. Av. …….. Kırklareli Barosu Yönetim Kurulu’ nun …/…/…. tarihli kararı uyarınca …./…/….  tarihinde kalan stajına büromda başlamıştır.

 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

                                                                       Av.………………

 

ADRES VE TELEFON DEĞİŞİKLİKLERİ

 

Staj süresince gerek ikametgah, gerek iletişim bilgileriniz, gerekse büro adresinin Baroya yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

 

Sadece staj değil, Avukatlık hayatınızda da bu değişikliklerin Baro’ya yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

 

ÖRNEK

KIRKLARELİ  BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

Baromuz …………… staj numarasına kayıtlı olarak staj yapmaktayım. Ev Adresim/ GSM numaram / Mail Adresim/Ev  telefonum ………..  olarak değişmiştir.

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. ………./……./……..

                                                                                          Stajyer Avukat ………

 

  

 

Ankara 29.12.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/88
 

Konu

Stajyer Avukatların Asliye Ceza Mahkemelerinde Muvafakatname İle Duruşmalara Girilebileceği Yolunda Adalet Bakanlığı Yazısı,

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün; 6545 saylı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 84 üncü maddesi ve 5320 sayılı Türk Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna eklenen Geçici 6 ncı madde uyarınca Sulh Ceza Mahkemelerinin kaldırılması karşısında bu mahkemelerde yetki belgesi ile duruşmaya giren stajyer avukatların Sulh Ceza Mahkemeleri yerine Asliye Ceza Mahkemelerinde duruşmaya girebilmelerinin uygun olacağı hususunda, 26.12.2016 günlü 92358809-152.02-99-8736/19644 sayılı görüş yazısının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

 

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Ek: Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün 26.12.2016 günlü 92358809-152.02-99-8736/19644 sayılı görüş yazısı,

ETKİNLİK TAKVİMİ

13.07.2024
AV. TURGAY HINIZ
BARO BAŞKANI

© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.