CMK İÇ YÖNERGESİ
Tarih: 21.04.2017 | Okunma Sayısı: 10761

KIRKLARELİ BAROSU CMK KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

 

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

 

AMAÇ

Madde 1 Bu Yönergenin amacı; 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 149. Ve 150. Maddeleri ve Türkiye Barolar Birliğinin kabul etmiş bulunduğu yönetmelik esasları çerçevesinde CMK hükümlerine göre kolluk, Cumhuriyet Savcılıkları, Ceza Mahkemeleri, Temyiz Mahkemeleri, Askeri Ceza mahkemeleri ve Ceza yargılaması yapılan diğer tüm mahkemelerde görevlendirilmek üzere, Kırklareli Barosu tarafından müdafii veya vekil görevlendirilmesi, müdafii veya vekil görevlendirilmesinin aksamadan yürütülmesi, müdafii veya vekil olarak görev alan avukatların hakkaniyete uygun ücret dağılımının sağlanması, görevleri nedeniyle yapacakları masraflarını kendilerine ödenmesi, yapılacak ödemelerin denetlenmesi, bu görevin, bu görevi yapan diğer avukatlar arasında uygulamada birliği sağlanması ve bu hususta yürürlüğe giren yeni yasalar hakkında bilgi verilmesi açısından, eğitim seminerlerinin düzenlenmesi, alt kurulların oluşturulması, yasalara, uluslararası sözleşmelere, adil ve insan haklarına saygıya dayalı bir ceza yargılamasının sağlanmasına yönelik ilke ve yöntemlerini belirleme usul ve şartlarının neler olacağını belirlemektir.

KAPSAM ve TANIMLAR

Madde 2 Bu yönerge CMK 149. 150. ve 234. maddelerine göre görevlendirilecek müdafii ve vekil avukatların çalışma esaslarını, avukatların görevlendirilme esaslarını, yükümlülüklerini, yükümlülüklere uyulmaması halinde uygulanacak olan yaptırımları, avukat atama sistemi işlemlerinin yürütülmesini, müdafii ve vekil olarak görevlendirilen avukatların ücret ve giderlerinin ödenmesini, müdafilik görevi ile ilgili eğitim seminerlerinin planlanmasını, CMK uygulamasında ilçelerde görevlendirilecek ilçe adliye merkezleri temsilcilerinin atanmasını, çalışma şeklini, görev ve yetkilerini, Kırklareli Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulan CMK Komisyonu ve bu komisyonun çalışma esaslarını kapsamaktadır.

Bu yönergede yer alan;

Baro :Kırklareli Barosunu

Yönetim Kurulu :Kırklareli Barosu Yönetim Kurulunu

Komisyon :Kırklareli Barosu CMK Komisyonunu ifade eder.

- “Birlik” deyiminden Türkiye Barolar Birliği,

- “Koordinatör” deyiminden Kırklareli Barosu CMK Koordinatörü,

- “Avukat” deyiminden Kırklareli Barosu mensubu olup CMK Uygulamasında görev alan avukat,

- “Ödenek” deyiminden TBB tarafından cari giderler için Kırklareli Barosu’na aktarılan ödenek,

- “Ücret” deyiminden CMK Ücret Tarifesi gereğince müdafi veya vekil olarak görevlendirilen avukata ödenecek ücret,

- “Masraf” deyiminden CMK Ücret Tarifesi gereğince müdafi veya vekil olarak görevlendirilen avukata ödenecek masraf,

- “Soruşturma” mercii deyiminden soruşturma aşamasında tedbir uygulaması hakkında karar verecek mahkeme veya Hakim, Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluk mercileri,

- “Kovuşturma” mercii deyiminden Mahkeme,

- "Atama sistemi" deyiminden Kırklareli Barosu tarafından tavsiye edilen yazılım programı anlaşılmaktadır.

YETKİ

Madde 3 – Soruşturma safhasında savcılığın, kolluğun veya sorgu hakimliğinin , kovuşturma aşamasında ise ilgili mahkemenin talebi üzerine müdafii ve vekil atama yetkisi, Kırklareli Barosuna aittir.Baro bu yetkisini Kırklareli ili sınırları içerisinde ilçeleri de kapsayacak şekilde CMK Komisyonu vasıtası ile kullanır.

KOMİSYONUN TANIMI VE OLUŞUMU

CMK KOMİSYONUNUN TANIMI

Madde 4 - Kırklareli Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş bulunan Kırklareli Barosu CMK Komisyonu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile barolara verilmiş müdafii ve vekil atama yetki ve görevlerini, Kırklareli Barosu Yönetim Kurulu adına yönetmelik ve yönergede belirlenen kurallar çerçevesinde kullanmak maksadıyla kurulmuş olan komisyondur. Müdafii ve vekillerin; gönüllü avukatlar arasında adil ve eşitlik ilkelerine dayalı olarak atanması, yasa ve yönetmeliklerde düzenlenen ücretlerinin süratle ve şeffaf şekilde ödenmesi, görevlerini, resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere 24 saat kesintisiz hizmet vererek yerine getirir.

CMK KOMİSYONUNUN ORGANLARI VE OLUŞUMU

Madde 5– CMK Komisyonu müracaat eden istekli avukatlar arasından Kırklareli Barosu Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen komisyon başkanı ve üyelerden oluşur ve yeni bir komisyon oluşturuluncaya kadar görevine devam eder.

Yeni oluşturulan CMK komisyonu sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından en geç 15 gün içinde ilk toplantıya çağırılır.Komisyon başkanı,başkan yardımcısı ve komisyon yazmanı bu ilk oturumda seçilir.

Komisyon, çalışmalarını Baro Yönetim Kurulu'nun sorumluluğu ve denetiminde yerine getirir. Komisyon, ihtiyaca göre alt komisyon oluşturabilir.

CMK komisyonu, ceza yargılamasının; yasalara, meslek kuralları ve etiğine, ceza yargılamasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun, adaletli ve insan haklarına saygılı, ilke ve yöntemlerini belirler ve ortak uygulamayı sağlar.

CMK KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ

Madde 6 CMK Komisyonu aşağıda yazılı olan görevleri yerine getirir:

 1. Gerekli görüldüğü zamanlarda Komisyon toplantısı yapmak,
 2. CMK Komisyonuna yapılan tüm yazılı başvurular hakkında, yapılacak toplantıda karar vermek.
 3. CMK Komisyonu üyelerinden seçilmek koşuluyla gerekli gördüğü alt kurulları oluşturmak,
 4. CMK eğitim seminer programı ve sertifika programlarının içeriğini, müfredatını ve eğitmenleri tespit ederek Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak,
 5. İstekli avukat olarak çalışmak isteyen Kırklareli Barosuna kayıtlı avukatlar için eğitim seminerlerini ve sertifika programlarını düzenlemek,
 6. İstekli avukatların mesleki hizmetleri karşılığı yapılacak ödemelerin düzenli yapılması konusunda yapılacak çalışmaları denetlemek ve ödemelerin yasal düzenlemelere ve gerçeğe uygunluğunu kontrol etmek,
 7. Hukuka, avukatlık meslek ilkelerine,CMK hükümlerine, CMK Komisyonu Yönergesine ve ilgili mevzuata aykırı davranışta bulunan, sistemi aksatan müdafii ve vekil avukatlar hakkında inceleme yaparak gerekli gördüğünde yaptırım uygulanması için Kırklareli Barosu Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,
 8. CMK Komisyonunca yürütülen hizmetlerin aksamadan devam etmesi için gereken önlemleri almak, CMK listesinde görev alan istekli avukatların, görev aldığı her aşamada, görevlerini meslek onuruna uygun yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, sorunları ve çözüm önerilerini tespit etmek, sorunların çözümü için Baro Yönetim Kuruluna bildirmek,
 9. Yasaya aykırı uygulama ile karşılaşan istekli avukatlara yardım sağlamak,
 10. İstekli avukatlar arasında ücret ve iş dağılım dengesini sağlamak amacıyla gerekli yöntemler konusunda araştırmalar yapmak ve gerekli kararların alınması için Baro Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak,
 11. Merkezde ve ilçelerde görev yapan istekli avukatlar ile düzenli olarak sorun tespit ve çözüm toplantısı yapmak,

l. CMK uygulaması ile ilgili; şikayet, itiraz, görevden çekilme ve iade, rapor, bilgilendirme, istifa dilekçelerini ve diğer, ilgili her türlü başvuruyu incelemek ve karara bağlamak,

m. Otomatik müdafi atama sistemiyle ilgili uygulamada çıkan sorunları çözmek, yenileme ve sistem güncellemesiyle ilgili Kırklareli Barosu Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak.

 1. Baro Yönetim Kurulunun vereceği diğer işleri yerine getirmek,
 2. Müdafii ve vekil avukat olarak görevlendirilmek isteyen avukatların listesini hazırlamak, listeye girmek ve listeden çıkmak isteyen avukatlar hakkında karar vermek.

TOPLANTI USULÜ

Madde 7- Komisyon, görevlendirilmiş üye sayısının yarıdan bir fazlası ile 15 günde bir toplanır. Kararlar katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Komisyon başkanı oyunu en son kullanır ve eşitlik halinde başkanın oyu iki oy olarak sayılır. Kararlar komisyon sekreteri tarafından yazılır ve katılan üyelerin tümü tarafından imzalanır.

Olağanüstü Toplantı

a-CMK siciline kayıtlı avukatların %20 sinin Baro Yönetim Kuruluna yapacağı bildirim üzerine,

b-Baro Başkanının talebi ile,

c-Baro yönetim kurulu kararı ile CMK komisyonu olağanüstü toplanır. Toplantı talep eden gündemi de önerir.

KOMİSYON BAŞKANININ GÖREVLERİ

Madde 8CMK Komisyon Başkanı aşağıda yazılı görev ve yükümlülükleri yerine getirir;

a-Kırklareli Barosu Yönetim Kurulu’na, CMK Komisyonu’nun faaliyetleri hakkında düzenli rapor vermek.

b-Müdafii tayin taleplerinin, gönüllü avukat listesindeki avukatlar arasında eşit ücret alabilecek şekilde dağılımını sağlamak için gerekli önlemleri komisyona önermek.

c-CMK Komisyonu’nun ve CMK işlemlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemlerin alınmasını komisyona önermek.

d-Yönergede yer alan hususlara ve Avukatlık Kanunu ile meslek kurallarına aykırı davranan müdafiiler hakkında işlem yapılması için Kırklareli Barosu Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak.

e-Kırklareli Barosu Yönetim Kurulu ile CMK Komisyonu arasındaki bilgi alışverişini sağlamak ve Kırklareli Barosu Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları CMK Komisyonu’na aktarmak.

f-Gönüllü avukatların mesleki hizmetleri karşılığı yapılacak ödemelerin düzenli yapılması konusunda CMK Komisyonu’nda yapılacak çalışmaları denetlemek ve ödemelerin yasal düzenlemelere ve gerçeğe uygunluğunu kontrol etmek.

g-CMK Komisyonu’nda çıkabilecek her türlü aksaklığın giderilmesi için komisyon üyeleri ile birlikte gerekli çalışmaları yapmak, önlemler almak.

ğ-Yasaya aykırı uygulama ile karşılaşan gönüllü avukatlara yardımcı olmak ve aksaklığın çözümü hususunda CMK Komisyonu’nun karar alması için gerekli girişimlerde bulunmak.

h-Kırklareli Barosu Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ı-Toplantı gündemini tespit etmek,komisyonu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,

j- Toplantılara başkanlık etmek ve Komisyonu temsil etmek,

KOMİSYON BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ

Madde 9 – CMK Komisyon Başkan Vekili aşağıda yazılı görev ve yükümlülükleri yerine getirir;

a-CMK Komisyon Başkanı’nın görev yapmasına yardımcı olmak.

b-CMK Komisyon Başkanı ve CMK Komisyon Sekreteri ile birlikte CMK hizmetlerinin aksamaması için çalışmalar yaparak önlemler almak.

c-CMK Komisyon Başkanı’nın yokluğunda komisyon toplantılarına başkanlık yapmak.

KOMİSYON SEKRETERİNİN GÖREVLERİ

Madde 10CMK Komisyon Sekreteri aşağıda yazılı görev ve yükümlülükleri yerine getirir;

a-CMK Komisyon Başkanı ile birlikte komisyon gündemini, üyelerin toplantıya çağrılmasını, gündeme göre gerekli dosyaların ve belgelerin hazırlanmasını sağlayarak toplantı tutanağını tutmak.

b-CMK Komisyon toplantısında alınan kararları karar defterine yazmak.

c-Tüm kayıt ve belgelerin baro tarafından belirlenen yerde ve şekilde arşivlenmesini sağlamak.

ç-CMK Komisyonu tarafından yapılacak yazışmaları hazırlayarak CMK Komisyon Başkanı’na sunmak.

CMK KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 11-CMK Komisyon üyeleri aşağıda yazılı görev ve yükümlülükleri yerine getirir;

a-CMK Komisyon Başkanı ve CMK Komisyon Sekreteri tarafından belirlenen toplantılara katılmak.

b-CMK Komisyonu’nun araştırması gereken konuları, komisyon üyesi olarak gördükleri sorunları komisyon gündemine sunarak, yasal çözüm yolları hakkında komisyonun karar almasını sağlamak.

CMK ÇALIŞMA BÖLGELERİ

Madde 12-Kırklareli Barosu’na bağlı olan ilçelerin, her biri adli yetki sınırları farklı olması nedeniyle ayrı bir çalışma bölgesi sayılır. Kırklareli Barosu’na bağlı CMK Komisyonu’nun kararları aynı zamanda bu çalışma bölgelerinde bulunan müdafii listesindeki avukatları da bağlar.

İLÇE CMK TEMSİLCİLERİ

Madde 13Kırklareli Barosu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Baro İlçe Temsilcisi aynı zamanda CMK İlçe Temsilcisi görevini de yürütür. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen CMK ilçe temsilcileri komisyonun doğal üyeleridir.İlçe temsilcisi, ilçede görev yapan avukatlar arasındaki organizasyonun sağlanması, nöbet listelerinin ve görevlendirmelerin ücret esasına göre hazırlanması, sorunlarının çözümlenmesi ve CMK Komisyonu ile kurulacak ilişkileri düzenlemek amacıyla gerekli önlemleri alır. İlçe temsilcileri puanlama listeleri ile yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini Komisyona sunmakla yükümlüdür.

EĞİTİM SEMİNERLERİ VE SERTİFİKA PROGRAMLARI

Madde 14 – CMK sisteminde yer almak isteyen avukatların, uygulamada birlik, dayanışma, iletişim ve işbirliğinin sağlanması amacıyla eğitici ve öğretici mahiyette olan CMK eğitim seminerlerine katılma zorunluluğu vardır.

Seminerlerin içeriği, süresi, yeri ve zamanı, seminerlerin yönetimi, konuşmacıların belirlenmesi, bilim adamlarıyla diğer eğitici ve bilgi verici kişilerin seminere katılmalarının sağlanması,Kırklareli Barosu Yönetim Kurulu’nun vereceği yetki ile CMK Komisyonu’nca yapılır.

CMK listesinde yer almak ve Baro tarafından müdafii veya vekil olarak görevlendirilmek için,CMK sertifika programlarına katılmak zorunludur. CMK sertifika programlarına katılmak için avukatlık stajının tamamlanmış ve serbest olarak çalışacak ise vergi açılışının yapılmış,sigortalı olarak yanında çalışacak ise sigorta başlangıcının yapılmış olması zorunludur.Mesleğe yeni başlayan avukatların,zorunlu eğitime katılıp sertifika almadan sisteme kayıtları yapılmaz.

Sertifika programları sonunda, katılımcı avukatlara, verilen derslerin tamamına katılmak zorundadır.Bu şartı yerine getirmeyen avukatlara sertifika verilmez.

CMK müdafii ve vekil görev listeleri, Baro Yönetim Kurulu'nca ya da Baro Yönetim Kurulu'nun verdiği yetki üzerine CMK Komisyonu'nca, sertifika alan avukatlardan oluşturulur.

Mevcut listeye kayıtlı olup CMK görevini aktif olarak yürüten görevli müdafiilerin düzenlenecek olan zorunlu eğitim seminerlerine katılmamaları durumunda Kırklareli Barosu Yönetim Kurulu kararı ile veya Kırklareli Barosu Yönetim Kurulu’nun vereceği yetki üzerine CMK Komisyonu’nun kararı ile isimleri CMK görev listesinden silinir, bu nedenle CMK listesinden silinen avukata sertifika alıncaya kadar yeni görev verilmez, önceki verilmiş görevleri ise devam eder.

CMK Komisyonu, eğitim seminerleri konusunda Kırklareli Barosu’nun diğer komisyonları ile işbirliği yapabilir, ortak eğitimler ve toplantılar düzenleyebilir. Kırklareli Barosu üyesi ve gönüllü avukatlar arasından eğitimci yetiştirilmesine ilişkin programlar düzenleyebilir.Zorunlu sertifika eğitimleri yılda en az 2 kere yapılır.Ancak;gerekli görülmesi halinde Kırklareli Barosu Yönetim Kurulu kararı ile daha fazla sayıda da eğitim semineri düzenlenebilir.

GÖREVLENDİRMELER

GÖREVLENDİRME ESASLARI

GÖREVLENDİRMELER

Kırklareli Merkez İlçede görev alan istekli avukat KOFÇAZ ilçesinin doğal CMK avukatıdır,

Babaeski İlçemizde görev alan istekli avukat PEHLİVANKÖY ilçesinin doğal CMK avukatıdır.

Pınarhisar İlçemizde görev alan istekli avukat DEMİRKÖY ilçesinin doğal CMK avukatıdır.

Madde 15 CMK Otomasyon sistemine, gönüllü avukat atanması konusunda yasa, yönetmelik ve yönergeye uygun talep gelmesi halinde, ücret esaslı puanlama sistemi uyarınca derhal görevlendirme yapılır.

Gönüllü avukat görevlendirilmelerinde aşağıdaki ilke ve yöntemlere uyulur;

a-Zorunlu haller dışında görevlendirmeler sadece BARONET sistemi üzerinden yapılır. BARONET, üzerinden yapılmayan,telefon ya da başka bir şekilde çağrılma üzerine gidilen görevlendirmeler için görev yazısı düzenlenmez ve görevlendirme ücreti ödenmez.

b-Görevlendirilen avukatlar, haklı ve yasal neden ve engeller olmadıkça görevi bırakamaz.

c-Görevlendirmeler, gönüllü avukatların oluşturduğu görev listesinden adil dağılım ilkesine göre yapılır.

ç-Acele yada zorunlu durumlarda; Baro Başkanı, CMK Komisyonu Başkanı,İlçe Temsilcileri tarafından da derhal ve durumun özelliklerine göre liste sırası gözetilerek gerekli görevlendirme yapılabilir. Bu durumda yapılan görevlendirme derhal CMK Komisyonu’na bildirilir. Bu durumlarda ücret ödenir.

d-Saat 20.00-08.00 arası görevlendirmeler gece saati olarak nitelendirilir ve gece saatlerindeki görevlendirmelerde ,teşvik amacı ile, görevi kabul eden avukatın liste puanına yarım puan eklenir.

e-Görevlendirme; soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı yapılır ve ayrı ücret ödenir.

f-Kovuşturma safhasındaki görevlendirmelerde, geçici olmak kaydı ile yetki belgesi verilerek başkaca bir avukatın duruşmaları takip etmesi ve yargılamanın aksamaması sağlanabilir. Bu şekilde yetki belgesi ile görevlendirilecek avukata ayrıca ücret ödenmez.

g-Çıkar çatışması bulanmayan hallerde birden fazla şüpheli, sanık, mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören veya katılan için görevlendirilen aynı müdafi ya da vekile bu kişilerin her biri için ayrı, ancak en fazla 10 kişi ücreti ödenir.

h-CMK Otomasyon sisteminde meydana gelen teknik sebepler ya da soruşturma aşamasında alınan ifadelerde oluşabilecek bazı özel durumlar sebebi ile liste sırası doğrultusunda istekli avukat il veya ilçe temsilcisi tarafından aranarak görev kendisine sözlü şekilde tebliğ edilir. Temsilcinin bu tebliği CMK Otomasyon sistemi tarafından yapılan görevlendirme yerine geçer. İstekli avukatın görevi kabul etmesi durumunda görev puanı eklenir ve kendisine görev yazısı düzenlenir.Ancak; istekli avukatın tebliğ edilen sözlü görevlendirmeyi reddetmesi halinde mevcut puanına ceza puanı eklenir.

ı-Baro kayıtlarındaki telefonlarından aranıp;3 kez üst üste aramaya cevap vermeyen ya da görevi kabul etmeyen avukatın mazeretine bakılmaksızın arama sonunda arandığı liste puanına görev puanı kadar ceza puan eklenir.

i-İstekli avukat görevlendirmelerde yer ve görev ayrımı yapamaz. İstekli avukatın görevlendirmeyi kabul etmesine rağmen görevlendirmeye gitmemesi veya haklı bir mazereti olmaksızın görevlendirmeyi iade etmesi halinde görevi aldığı liste puanına görev puanı kadar ceza puan eklenir. Bu fıkradaki puan ekleme uygulaması; 5271 Sayılı CMK’da belirtilen zorunlu olarak görevden çekilme hallerinde uygulanmaz.

j-Sisteme yeni dâhil olan istekli avukatlar, CMK komisyonunun onayıyla belirlenecek ortalama puan ile listelere dahil edilirler.

k-25.maddede sayılan sebeplerden dolayı sistemden geçici olarak çıkarılan istekli avukat, çıkarılma süresinin bitiminde, listelerin o anki haliyle liste sonunda yer alır.

l-Soruşturma aşamasındaki görevlendirme kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın veya yetkisizlik kararının kesinleşmesiyle, kamu davasının açılması durumunda ise iddianamenin kabulü kararı ile sona erer. Kovuşturma aşamasındaki görevlendirme ise yargılamanın yapıldığı il ya da ilçe dışında yargılamayı gerektirir görevsizlik ya da yetkisizlik kararının kesinleşmesi, esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi ya da davanın nakline karar verilmesi ile sona erer.

m-Uzlaştırmacı ve arabulucu olmuş, aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş, hâkim, hakem, Cumhuriyet Savcısı, bilirkişi veya memur olmuş ve görevlendirmenin Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilen mesleki dayanışma ve düzen gereklerine uygun olmaması hallerinde görevlendirilmiş olan gönüllü avukat, görev yaptığı olay ile ilgili olarak vekil ve müdafii olarak görevlendirilemez. Görevlendirilmiş ise ilgili avukat durumu derhal CMK Komisyonu’na bildirir ve görevi iade eder.

n-Avukatların, işlerini takip ettikleri kişi ve kurumların taraf olarak bulunduğu ceza yargılamalarında, vekalet ilişkisi bulunan avukat, tarafların hiç birisi için müdafii veya vekil olarak görevlendirilemez. Görevlendirilmiş ise ilgili avukat durumu derhal CMK Komisyonu’na bildirir ve görevi iade eder.

İSTEKLİ AVUKAT-MÜDAFİİ

Madde 16CMK hizmetlerinin yerine getirilmesinde gönüllülük esasını geçerlidir. Buna göre, CMK uygulaması çerçevesinde görev almak isteyen Kırklareli Barosu’na kayıtlı, SGK ya da vergi kaydı bulunan avukatlar arasından yazılı olarak CMK Komisyonu’na başvuruda bulunanlar ve CMK Komisyonu tarafından düzenlenecek eğitim seminerlerine katılıp bitirenler görev alabilirler.

CMK gönüllü avukat listesine kaydolunacak avukat CMK Komisyonu’nun belirlediği görevlendirme ve görev esaslarını kabul eder ve göreve başlar. Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden önce listede bulunan avukatların görevi, başvuru koşulu aranmaksızın devam eder. Ayrıca başka barolar tarafından yapılan CMK eğitim seminerine katılarak sertifika almış gönüllü avukatlar da bu yönergedeki işlemleri yerine getirdiklerinde listeye eklenirler.

CMK görevinden ve gönüllü avukat listesinden ayrılmak isteyen avukat, Kırklareli Barosu CMK Komisyonu’na vereceği yazılı bir dilekçe ile talebini bildirmesi üzerine, gönüllü avukat listesinden çıkartılır ve CMK görevinden ayrılır. Görevinden ayrılan avukat halen devam etmekte olan görevlerinden CMK, Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Kırklareli Barosu CMK Yönergesi hükümlerine göre yükümlü ve sorumludur.

SİSTEMDEKİ İZİN SÜRELERİ

Madde 17-Hamile avukatların taleplerinden itibaren 16 hafta izin hakları vardır. Yasa gereği tanınan izin süreleri CMK görevlendirmelerindeki mazeret süresinden sayılmaz.İzin süreleri sona erdiğinde listeye ortalama puandan listeye giriş yapar.

CMK listesinde görevli iken askerlik görevi için listeden ayrılmış olan avukat askerlik görevinin bitiminden sonra listeye kayıt için müracaat ettiğinde ortalama puandan listeye giriş yapar.

Yasal izin süreleri ve yatarak tedaviler hariç olmak üzere avukatların talepleri doğrultusunda alınan sağlık raporları yılda en fazla 20 gün için kabul edilecek. 20 günden fazlası için getirilen sağlık raporları sisteme mazeret olarak işlenmeyecektir.Ayrıca Gönüllü avukatın; eş, çocuk, anne, baba veya kardeşinin vefatı halinde 10 günlük izin süresi vardır. Vefat nedeniyle tanınan bu izin süreleri CMK görevlendirmelerindeki mazeret süresinden sayılmaz.

İSTEKLİ AVUKATIN –MÜDAFİİLERİNYÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 18 – CMK listesinde yer alan avukatlar aşağıda yazılı olan kurallara uymak zorundadır;

 1. Zorunlu nedenler dışında, görevlendirildiği birime en geç 45 dakika içinde ulaşmakla,
 2. Görevlerini sonuna kadar özenli ve dikkatli biçimde yerine getirmekle,
 3. Yapmış oldukları göreve ilişkin tüm evrakları ve ödeme yapılabilmesi için gerekli tüm belgeleri il merkezi ve ilçelerde bulunan İdari İşler Müdürlüğü tarafından belirlenen gün ve saate kadar asıl ve suret olmak üzere iki gömlek dosya halinde CMK Komisyonuna teslim etmekle,
 4. Yürürlükteki yasalara göre görevden çekilmeyi ya da işi reddetmeyi gerektiren hallerde durumu derhal CMK Komisyonuna yazılı olarak bildirmekle,
 5. Uygulama mercilerinde, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında tespit edilen veya kendisine iletilen hukuka aykırılıkları, olayın özelliğine göre, görüşme tutanağı, ifade, kimlik tespiti ya da sorgu tutanaklarına geçirmek, şerh düşmek ve durumu yazılı olarak CMK Komisyonuna bildirmekle,
 6. İstekli avukatlar iş, ev ve cep telefonlarını, adreslerini ve sonradan oluşan değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak Baro Levhasında değiştirmekle ve CMK Komisyonuna yazılı olarak bildirmekle

7. Baro Başkanının , CMK Komisyonunun ,İlçe Temsilcilerininacil durumlardaki resen görevlendirmeleri hariç olmak üzere CMK Otomasyon sistemi haricinde, görev kabul etmeyeceğini bilmekle,

8. İş, ev ve cep telefonlarını ve bu telefonlarda sonradan oluşan değişiklikleri değişiklik tarihinden itibaren 15 gün içerisinde CMK Komisyonu’na bildirmekle,

9. Hazırlık aşamasının evrelerinde en fazla 1 evrede görev alabileceğini ayrıca aynı dosyada 10 kişiden fazlasına müdafilik etmemekle yükümlü olduğunu bilmekle,

10. Yükümlüklerini yerine getirmeyen müdafiiler CMK Komisyonu’nun kararı ile hakkında yaptırım kararları alınabileceğini bilmekle yükümlüdür.

GÖREVİN SONA ERMESİ

Madde 19 İstekli avukatın görevi aşağıdaki hallerde sona erer.

1. Soruşturma aşamasında, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın veya yetkisizlik kararının kesinleşmesiyle, kamu davasının açılması durumunda ise iddianamenin kabulü kararı ile sona erer. Kovuşturma aşamasında; yargılamanın yapıldığı il ya da ilçe dışında yargılamayı gerektirir görevsizlik ya da yetkisizlik kararının kesinleşmesi, esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi ya da davanın nakline karar verilmesi ile sona erer.

2. İstekli avukatın görevi; avukatı olduğu kişinin kendisine vekaletli bir avukat görevlendirmesi ve bu görevlendirmenin ilgili merci tarafından kabulü ile sona erer.

3. Yargılamanın hangi aşamasında olursa olsun birden fazla şüpheli ya da sanık için görevlendirilen müdafiinin görevi, şüpheli yada sanıklar arasında menfaat çatışması çıkması halinde müdafiin ifadesinde görev aldığı ilk sanık veya şüpheli için görevi devam eder.Menfaat çatışması bulunan diğer sanık veya şüpheliler için müdafiin görevi sona erer.Bu kişiler için yeni görevlendirme yapılması amacıyla CMK Komisyonuna bilgi verilir.

4. Müdafii, vekil ya da kendisine müdafii ya da vekil görevlendirilen kişinin ölmesi, Müdafii ya da vekilin baro tarafından işten yasaklanması, meslekten çıkarılması veya herhangi bir nedenle baronun süreli veya süresiz olarak silinmesi ile sona erer.

5. Görevden çekilme, haklı koşullar ya da yasal neden ve engellerin varlığı durumunda ilgili mahkemenin veya savcılığın görevden çekilme sebebini haklı gördüğü durumda gerçekleşir. Görevden çekilmek isteyen avukat bu durumu, soruşturma evresinde savcılığa, kovuşturma evresinde ise mahkemeye derhal yazılı olarak bildirir. Avukatın görevden çekilme talebinin savcılık veya mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde, durum derhal CMK Komisyonuna da yargılama makamına sunulmuş ilgili dilekçe, ek karar veya duruşma zaptı da eklenerek bildirilir.

6. CMK nöbet listesinde kayıtlı iken herhangi bir nedenle listeden çıkan avukatın, kovuşturma aşamasındaki görevi:

Görev yaptığı il veya ilçe dışına taşınmış olması, kaydının Baro sicilinden silinmiş olması, ciddi sağlık sorunları sebebiyle çalışmaması gibi hallerde, durumun belgelenmesi ve yargılama makamına verilen dilekçenin kabul görmesiyle, tüm görevleri için sona erer. Bu durumdaki avukat derhal kendisine yapılmış olan tüm görevlendirmeleri, mahkeme adı, hukuki yardımda bulunulan kişi ya da kişilerin kimlik bilgileri CMK Merkezi’ne yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Haklı bir nedeni olmaksızın görevi bırakan veya kovuşturma aşamasında devam eden görevi gereğince duruşmaları takip etmeyen müdafii veya vekillere, duruşmaları takip etmemelerinin sebebini en geç 10 gün içerisinde yazılı olarak açıklamaları istenir. Yazılı açıklamada bulunmayan veya açıkladıkları mazeretleri haklı görülmeyen, açıklama talebini izleyen ilk duruşmadan itibaren görevlerini aksatmadan yürütmeyen müdafi ve vekiller o görev nedeniyle kendisine yapılan ödemeleri iade eder.

ÜCRET VE GİDERLER

Madde 20 – Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının istemi üzerine Baro tarafından görevlendirilen müdafi ve vekile , avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak hazırlanan ve her yıl Ocak ayında yürürlüğe giren "Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife" gereğince, Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer alan ödenekten ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ücret ödemesi yapılır. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme ve uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile belirlenir.

a) Soruşturma aşamasında görevlendirilen avukatın görevi, soruşturmanın tüm aşama ve işlemlerinde devam eder. Soruşturma aşamasında aynı kişi için kolluk görevlileri, Cumhuriyet Savcısı ve Sorgu Hakimliği huzurunda yapılan ifade alma veya sorgu için farklı avukatların görevlendirilmesi halinde tek (bir) ücret ödenir ve bu ücret göreve katkıları oranında avukatlara paylaştırılır.

b) Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında aynı dosyada, aralarında çıkar çatışması bulunmayan birden fazla şüpheli, sanık, mağdur ve müşteki için kural olarak bu kişilerin her biri için ayrı, ancak en fazla on iş ücreti ödenir.

c Yargı yerlerinde istinabe ile yapılan işlerde müdafilere ve vekillere hizmetin yapıldığı birime ilişkin belirlenen ücretin yarısı ödenir.

d) Görevsizlik kararı üzerine dosya görevli bir üst mahkemeye gönderilmiş ise, müdafii / vekile aradaki fark ücreti ödenir.

e) Görevlendirilen avukatın yerine vekalet verilerek avukat seçilmesi halinde, görevlendirilmiş olan avukatın görevi sona erer ve bu avukata tam ücret ödenir.

f)Dosyaların birleşmesi ve tefriki halinde, birleştirilen veyahut tefrik edilen dosya yeni bir esas aldığında, yeni dosyada aynı kişinin başka bir avukatı olmaması halinde birleştirilen/tefrik edilen dosyadaki müdafi ve vekilin görevi devam eder. Görevli avukatın talebi halinde yeni esas alan dosya için ilgili avukata görevlendirme yazısı düzenlenir ve ilgili görevlendirmeye ilişkin görev puanı eklenir. (Kırklareli Barosu Yönetim Kurulunun 17.03.2023 tarih 2023/112 sayılı kararı ile düzenlenmiştir)

g- Görevsizlik, yetkisizlik, birleştirme, davanın nakli gibi nedenlerle davanın esastan karara bağlanmaması halinde müdafiye ücreti tam olarak ödenir..

h- Müdafiinin duruşmaya mazeretli olarak katılamadığı durumlarda, Mahkemenin talebi üzerine katılamayan müdafiinin yerine sadece o oturum için görevlendirilen müdafiye hazırlık aşamasındaki ücret ödenir.

ı- Sistemden kesin olarak çıkarılan gönüllü avukatın takibindeki iş için takibe devam edecek müdafiiye hangi aşamasında olursa olsun o iş için tarifeye uygun ücret ödenir.

l- Sadece temyiz aşaması için görevlendirilen müdafiye kararı veren Mahkemeye ait ücret ödenir.

m- Sadece Yargılamanın yenilenmesi için görevlendirilen avukata başvurusu üzerine kararı veren mahkemeye ait ücret ödenir, yargılamanın yenilenmesinin kabulü halinde başvuruyu yapan avukata yeni bir ücret ödenmez.

n- Yönergeye aykırı davranış nedeniyle ücretinin ödenmemesine karar verilen gönüllünün sadece masrafı ödenir.

ÜCRET ÖDENMEYECEK HALLER

Madde 21 –Aşağıdaki hallerde avukata ücret ödenmez,

a. Eksik bilgi ve belge sunan avukatların ücretleri, eksiklikler tamamlanıncaya kadar ücret ödenmez. Zira soruşturma aşamasında ifade tutanağı aslı, kovuşturma aşamasında ise duruşma zaptının aslı gibidir sureti, serbest meslek makbuzu aslı, CMK Otomasyon sistemi üzerinden alınacak olan görevlendirme belgesi ayrıca soruşturma ve kovuşturma aşamasında yetki belgesi ile görev ifası söz konusu ise gönüllü avukat tarafından tanzim edilmiş ve ilgili birim ile mahkemesine sunulmuş yetki belgesinin aslı gibidir sureti ile eğer yetkilendirilen avukatın,CMK Otomasyon sistemi tarafından görevlendirilen gönüllü avukatın yanında sigortalı olarak çalışması halinde SGK sigorta işe giriş bildirgesi ve ayrıca bu maddede sayılan tüm belgelerin 2 suret fotokopisinin de teslim edilmesi gerekmektedir.

b. Zorunlu hallerde, Baro Başkanı,CMK Komisyon Başkanı,İlçe Temsilcileri tarafından yapılan görevlendirmeler hariç olmak üzere CMK Otomasyon sistemi tarafından ataması yapılmamış görevlerin ücretleri ödenmez.

c. İstekli avukat olarak görev almasına rağmen sonradan vekaletle görevlendirildiği davayı takip eden avukata ücret ödenmez.

d. Yönerge hükümlerine aykırı davranışı nedeniyle; hakkında CMK Komisyonu ve Baro Yönetimince ücret ödenmeme yolunda karar verilen avukat ücret ödenmez.

e.Görevlendirildiği kişi ve dosya sayısı dışında görev alan avukata ücret ödenmez.

fHukuka aykırı her hangi bir işleme katılan avukata ücret ödenmez.

e. Baro tarafından görevlendirme yapılan işlere yetki belgesi ile katılan avukatlara ücret ödenmez.

f. Görevlendirildiği şüpheli, sanık ve dosya dışında görev alan müdafiye ücret ödenmemesi gereken bu durumlarda, ödenen ücret Baro tarafından geri alınabilir. Ücret ödenmemesine neden olan haller bu yönerge ya da yürürlükteki mevzuata göre başka bir yaptırımı da öngörüyor ise; ücret ödenmemiş olması bu yaptırım uygulanmasına engel değildir.

SİSTEMDEN KENDİ İSTEĞİYLE AYRILMA

Madde 22 – İstekli avukatlar kendi istekleri ile Komisyona yazılı olarak başvurmak suretiyle CMK görev listelerinden ayrılabilirler.

YAPTIRIMLAR

YAPTIRIM İLKELERİ

Madde 23 CMK görev listesinde görev alan avukatlardan, verilen görevin her aşamasında gereken yasal işlemleri yapmayan ya da ihmal eden, Yönergede belirlenen kurallara aykırı davranan, Baro Yönetim Kurulu veya CMK Komisyonu kararlarına uymayan avukatlar hakkında, Avukatlık Yasası, Meslek Kuralları ve bu yönergenin ilgili maddelerinde belirtilen UYARMA,SİSTEMDEN GEÇİCİ OLARAK ÇIKARILMA,SİSTEMDEN KESİN ÇIKARILMA yaptırımları uygulanır. Bu yaptırımların uygulanması eylem için ayrıca idari ya da adli soruşturma ve kovuşturma yapılmasına engel değildir.

Yaptırım uygulanması gereken eylemin Yönergenin ilgili maddelerinde sayılanlardan birine girmemesi durumunda en yakın eyleme ilişkin yaptırım uygulanır.

UYARMA

Madde 24 – Uyarma, istekli avukatın, tayin edildiği görevi nedeniyle, CMK Komisyon kararı ile yazılı olarak uyarılması olup, sistemi aksatan istekli avukatlara aşağıdaki hallerde uyarma yaptırımı uygulanır ve daha önce kendisine verilmiş bulunan görevlerle ilgili tüm yükümlülükleri devam eder. İstekli avukatın uyarma kararına karşı Baro Başkanlığına tebliğden itibaren on beş gün içinde itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Başkanlığınca verilen karar kesindir.

 1. Duruşmayı mazeretsiz olarak takip etmeyen istekli avukat,
 2. Görevlendirildiği birime zorunlu haller dışında bir saat içinde,
 3. Görevlendirilmediği halde göreve giden veya görevlendirildiği iş dışında kişi ve iş sayısı itibari ile başka işlere bakma ve ödeme yapılması için bu görevlere ilişkin ödeme talebinde bulunan istekli avukat,
 4. Yönergede belirtilen görevleri yerine getirmeyen avukat,
 5. Eylemin ağırlığına göre Yönerge, C.M.K., Avukatlık Yasası ve Meslek Kurallarına aykırı davranışta bulunan istekli avukat.

Yazılı olarak uyarılır.

Ceza Puanı

MADDE 26- Ceza puanı; gönüllü avukatın, müdafilik veya CMK kurullarındaki görevi nedeniyle, CMK Komisyonu kararı ile 24. Maddeye göre hazırlık gece, hazırlık gündüz veya mahkeme görevleri için ceza puanı eklenmesi olup, sistemi aksatan avukatlara aşağıda yazılı hallerde ceza puanı cezası uygulanır. Avukatın ceza puanı kararına karşı itirazı üzerine Baro Başkanlığınca verilen karar kesindir.

a- BARONET nöbet sisteminde görevi kabul ettiği halde göreve yönergede verilen süre içinde gitmemesi veya hiç gitmemesi ve bu durumu CMK tevzi bürosuna bildirmemesi halinde

b- Ücreti alınan dosya için bir defa da olsa mükerrer ücret talebinde bulunması,

c- Müdafii olarak görevlendirildiği dosyanın bütün aşamalarında ücretli ya da ücretsiz olarak vekaletle devam etmesi,

d- Eylemin ağırlığına göre Yönetmelik, Avukatlık Yasası ve Meslek Kurallarına aykırı davranması halinde,bu eylemleri yaptığı aşama için öngörülen puan,ceza puanı eklenir.

SİSTEMDEN GEÇİCİ OLARAK ÇIKARILMA

Madde 25 Geçici olarak sistemden çıkarma; istekli avukatın, CMK Komisyonu kararı ile geçici olarak tüm görev listelerinden en az üç en çok on iki ay süre ile çıkarılması olup, sistemi aksatan istekli avukatlara aşağıda yazılı hallerde sistemden geçici çıkarma cezası uygulanır daha önce kendisine verilmiş bulunan görevlerle ilgili tüm yükümlülükleri devam eder. İstekli avukatın sistemden geçici çıkarılma kararına karşı Baro Başkanlığına tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Başkanlığınca verilen karar kesindir.

 1. Yönergenin uygulanmasına yönelik fiilinden dolayı hakkında disiplin kovuşturması açılanlar kovuşturmanın sonuna kadar,
 2. Ücreti alınan dosya için mükerrer ücret talebinde bulunmayı alışkanlık haline getiren istekli avukat,
 3. Eylemin ağırlığına göre Yönerge, C.M.K., Avukatlık Yasası ve Meslek Kurallarına aykırı davranışta bulunan istekli avukat,
 4. İlk uyarma cezasını aldıktan sonraki bir yıl içinde ikinci kez uyarı cezası alan istekli avukat,

Sistemden geçici olarak çıkartılır.

Sistemden geçici olarak çıkarılan avukata sistem dışı kaldığı süre içerisinde başka görev verilemez. Ancak istekli avukat çıkarma kararından önce kendisine verilen işleri takip eder. Geçici olarak çıkartılma süresi sona eren avukat yazılı başvurusu ile listeye alınır.

SİSTEMDEN KESİN OLARAK ÇIKARILMA

Madde 26 Sistemden kesin olarak çıkarma; istekli avukatın, CMK Komisyonunun kararıyla tüm görev listelerinden süresiz olarak çıkarılması olup, sistemi aksatan istekli avukatlara aşağıda yazılı hallerde sistemden kesin çıkarma cezası uygulanır. Bu süre boyunca yeni görev verilmez ve daha önce kendisine verilmiş bulunan görevlerle ilgili tüm yükümlülükleri devam eder. İstekli avukatın sistemden kesin çıkarılma kararına karşı Baro Başkanlığına tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine Baro Başkanlığınca verilen karar kesindir.

İstekli avukat listesinde yer alanlardan;

 1. İlk uyarma cezasını aldıktan sonraki bir yıl içinde aynı eylemden dolayı üç kez uyarılan istekli avukat,
 2. Sistemden ilk geçici çıkarma tarihinden itibaren iki yıl içinde ikinci kez aynı cezayı alan istekli avukat,
 3. Raporlarında kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bilgi verdikleri tespit edilen istekli avukat,
 4. Baro tarafından avukat olarak tayin edildiği ve ücretini Barodan aldığı davayı vekaletle ve ayrıca müdafiliğini üstlendiği kişiden ya da üçüncü bir kişiden avukatlık ücreti alarak sürdüren istekli avukat,
 5. Eylemin ağırlığına göre Yönerge, C.M.K. Avukatlık Yasası ve Meslek Kurallarına aykırı davranan istekli avukat,
 6. İdari ve adli soruşturma gerektiren eylemlerde bulunan istekli avukatlar

İstekli avukat listesinden kesin olarak çıkarılırlar. Bu avukatlar iki yıl geçmeden tekrar listelere dahil edilmezler.

Sisteme geri alınma Yönetim Kurulu kararı ile olur. İstekli avukat listesinden kesin olarak çıkarılan avukatlar takip etmekte oldukları işlerle ilgili sorumlulukları aldıkları ücreti iade edene kadar devam eder. Listeden çıkarılan avukat, takip etmekte olduğu dosyaları ve duruşma günlerini içeren raporunu CMK Uygulama Merkezine yazılı olarak kararın kesinleşmesinden itibaren en geç bir hafta içinde verir. İstekli avukat ücreti iade edene kadar ve yazılı bildirimde bulunana kadar yükümlülüklerini devam ettirmek zorundadır.

CMK GÖREVLENDİRME DAĞILIMINDA ESASLAR

MADDE 27-Gönüllü avukat görevlendirilme dağılımlarında uygulanacak olan ilke, yöntem ve parametreler aşağıda belirtildiği gibidir:

a-CMK nöbet listeleri, Kırklareli Barosu’na kayıtlı avukatlar arasından gönüllülük esasına göre oluşturulur.

b-Nöbet listeleri ilçelerin coğrafi sınırları doğrultusunda oluşturulur. Adliye teşkilatı olmayan ilçeler, CMK Komisyonu kararı ile en uygun ilçe sınırlarına dâhil edilebilir.

c-Nöbet listeleri, soruşturma ve kovuşturma ayrımı yapılarak iki liste üzerinden liste halinde oluşturulur.

ç-Müdafii veya vekil talebi, kolluk, savcılık ya da mahkemelerce kendilerine verilen kullanıcı şifresi ve kullanıcı adı kullanılarak BARONET sistemine giriş yapılarak online olarak talep edilir. Gelen talep sistem tarafından değerlendirilir, ilgili nöbet listesinde en uygun olan avukattan başlayarak avukatın sisteme kaydettirdiği cep telefonuna çağrı yapar. Avukat görevi kabul ettiğinde veya reddettiğinde kendisine belirlenen görev puanı verilir ve listede puanı sırasına yerleşir.

d-Listeler görev puanı esasına göre tutulur. Avukata yapılan her çağrı için görev puanı verilir. Görev puanı CMK ücret tarifesindeki ilgili görevlendirmenin TL karşılığı olan miktarıdır. Adalet Bakanlığı’nın her yıl düzenlemiş olduğu CMK ücret tarifesi değişeceği için BARONET sistemi üzerinden CMK İşlemleri başlığı altında bulunan CMK Ücret Tarife’si bölümünden gerek ücret gerekse görev puanı takip edilebilir.

e-Kabul, red, ulaşılamama, meşgul vs. durumlardaki puanlama esaslarını CMK Komisyonu belirler.

f-Görevlendirme, cep telefonuna gelen çağrıya olumlu yanıt vermekle başlar. Görevi kabul eden avukat, belirtilen zaman zarfı içerisinde görev yerine ulaşmak durumundadır. Aksi halde talepte bulunan kurum yeniden avukat görevlendirmesi isteyebilir. Bu durumda avukatın puanına ilgili görev puanı eklendiği gibi ayrıca ilgili görev puanı kadar da ceza puanı sistemce otomatikman eklenir.

g-Görev listelerine kayıtlı avukat, yılda toplam 60 gün mazeret hakkına sahiptir. Avukat dileği zaman, dilediği kadarını kullanabilir.

ğ-Mazeretli olmadığı halde görev kabul etmeyen, sistemin çağrısına cevap vermeyen ya da telefonuna ulaşılamayan avukatın puanına ilgili kurumdan görevlendirilen görev puanı gönüllü avukatın puanına eklenir.

h-Nöbet listesine sonradan eklenen avukatlar, ortalama puan esasına göre katılırlar.

ı-Sisteme gerek internet ortamından gerekse telefon ile otomasyon sistemi aranarak mazeret verilebilmektedir. Gönüllü avukat tarafından internet ortamından mazeret girilmesi halinde mazeretliyken ileri tarihli görevlendirme olduğunda aranmak istiyorum veya aranmak istemiyorum seçeneği bulunmaktadır. Gönüllü avukatın mazeret süresinde ileri tarihli görevlendirmede aranmak istiyorum seçeneğinin tercih edilmesi halinde ileri tarihli görevlendirme gelecektir. Mazeret süresinde ileri tarihli görevlendirmeyi kabul seçeneğini seçip sistemce arandığında görevin red anlamına gelecek şekilde kabul edilmemesinde ilgili görev puanı kadar puan Gönüllü avukatın puanına eklenir. Bunun yanı sıra internet ortamından mazeretin sisteme girilmesi esnasında ileri tarihli görevlendirmede aranmak istemiyorum seçeneğinin tercih edilmesi halinde Gönüllü avukat mazeret süresi boyunca aranmayacak ve ceza puanı verilmeyecektir. Ayrıca 0850 250 22 76 .numaralı BARONET sistemi aranılarak telefon aracılığı ile en fazla 24 saate kadar mazeret verilmektedir.

i-Gönüllü avukatın listenin 5. sırasına ulaşması halinde kendisine görevlendirme yapılabileceğine dair SMS gönderilecektir.

l-Gönüllü avukatın bir kurumca görevlendirilmesi durumunda görevini ifa etmeden önce müdafiliğini veya vekilliğini yapacak olduğu kişinin kendisini başka bir vekil ile temsil ettirmek istemesi halinde CMK Komisyonu’na verecek olduğu yazılı bir dilekçe ile puanına eklenen görev puanı silinir.

k-CMK aramaları 0850-250-22-76 numaralı telefon hattı üzerinden yapılacaktır.

l-CMK Asistan Robotu, talebin geldiği bölgedeki puan listesinden puanı en az olan ve o an için herhangi bir mazereti bulunmayan avukatı arar görev bilgilerini okur ve görevi kabul ediyorsa “1”e, reddediyorsa “0”a, tekrar dinlemek için “3”e basmasını söyler. Avukat görevi kabul ederse kabul edildiği bilgisini sisteme işler ve kendisine görev bilgilerini içeren bir SMS atar.

m-CMK Asistan Robotu numarası geri arandığında telefonla sisteme mazeret bırakılabilir. Bu mazeret süresi, yıllık mazeret sürelerinden düşülmektedir.

n-Görevlendirilecek avukat CMK Servisi’ne bildirdiği cep numarasından aranır. Cevap vermiyorsa arama robotu, sıradaki diğer avukata geçmeden 1’er dakika bekleyip 2 defa daha tekrar arar. Aranan avukatın cevap vermemesi durumunda gelen görevin karşılığı olan görev puanı kadar red ceza puanı verilir. Aynı zamanda sistem tarafından otomatikman 60 dakika zorunlu mazeret girilir. Bu mazeretler zorunlu olup yıllık mazeret süresinden düşülmez.

o-Görevlendirilecek avukat CMK Servisi’ne bildirdiği cep numarasından aranır. Ulaşılamıyorsa arama robotu, sıradaki diğer avukata geçmeden 1’er dakika bekleyip 2 defa daha tekrar arar. Aranan avukata ulaşılamaması durumunda gelen görevin karşılığı olan görev puanı kadar red ceza puanı verilir. Aynı zamanda sistem tarafından otomatikman 60 dakika zorunlu mazeret girilir. Bu mazeretler zorunlu olup yıllık mazeret süresinden düşülmez.

ö-Görevlendirilecek avukat CMK Servisi’ne bildirdiği cep numarasından aranır. Telefon meşgul sinyali verirse arama robotu, sıradaki diğer avukata geçmeden 1’er dakika bekleyip 2 defa daha tekrar arar. Aranan avukatın meşgul olması durumunda red ceza puanı verilir. Aynı zamanda sistem tarafından otomatikman 60 dakika zorunlu mazeret girilir. Bu mazeretler zorunlu olup yıllık mazeret süresinden düşülmez. Ancak bunun istisnai durumu olarak cep telefonunun arama bekletme seçeneğinin aktif olması halinde sistemce aranılan telefonun bir başkası ile görüşmesi esnasında meşgul olarak görmemekte, ‘cevap vermedi’ şeklinde algıladığı için ceza puanı verilmektedir.

p-Görevlendirilecek avukat CMK Servisi’ne bildirdiği cep numarasından aranır. Aranan avukatın görevi red etmesi durumunda arama robotu, sıradaki diğer avukata geçer. Aranan avukatın görevi red etmesi durumunda gelen görevin karşılığı olan görev puanı kadar red ceza puanı verilir. Aynı zamanda sistem tarafından otomatikman 60 dakika zorunlu mazeret girilir. Bu mazeretler zorunlu olup yıllık mazeret süresinden düşülmez.

r-Görevlendirilecek avukat CMK Servisi’ne bildirdiği cep numarasından aranır. Aranan avukat telefonu açıp telefonu dinlerken kapatırsa arama robotu, sıradaki diğer avukata geçer. Aranan avukatın telefonu kapatması durumunda gelen görevin karşılığı olan görev puanı kadar red ceza puanı verilir. Aynı zamanda sistem tarafından otomatikman 60 dakika zorunlu mazeret girilir. Bu mazeretler zorunlu olup yıllık mazeret süresinden düşülmez.

s-Görevlendirilecek avukat CMK Servisi’ne bildirdiği cep numarasından aranır. Aranan avukat telefonu hatalı tuşlama yaptığı durumunda arama robotu, sıradaki diğer avukata geçmeden 1’er dakika arayla 2 defa daha tekrar arama yapar. Hatalı tuşlama ya da görevi red anlamına gelecek diğer eylemlerin olması durumunda gelen görevin karşılığı olan görev puanı kadar red ceza puanı verilir. Aynı zamanda sistem tarafından otomatikman 60 dakika zorunlu mazeret girilir. Bu mazeretler zorunlu olup yıllık mazeret süresinden düşülmez.

ş-Gönüllü avukat görevlendirmeyi kabul ettiği andan itibaren 45 dakika içinde göreve gitmek zorundadır.Bu sürede ilgili yerlere ulaşılmadığı takdirde talepte bulunan kurum yeniden avukat görevlendirmesi isteyebilir. Bu durumda avukatın puanına ilgili görev puanı silinmez ceza puanı olarak kalır.(Kırklareli Barosu Yönetim Kurulunun 05.05.2017 tarih 2017/250 sayı ve Kırklareli Barosu CMK Komisyonunun 21.06.2017 tarihli CMK Komisyonu Toplantı tutanağına istinaden)

CMK Otomasyon Programının Parametreleri

İstekli avukat; CMK robotunun birer dakika ara ile üç kez aramasıyla telefonu yanıtlamaz ise CEZA PUANI almış sayılır ve 60 dakika zorunlu mazeretli sayılır.

İstekli avukat; CMK robotunun birer dakika ara ile üç kez aramasıyla telefonu meşgul çalarsa CEZA PUANI almış sayılır ve 60 dakika mazeret sayılır.

İstekli avukat; CMK robotunun birer dakika ara ile aramasıyla 3 kez hatalı tuşlama yapar ise CEZA PUANI almış sayılır ve 60 dakika mazeret sayılır.

İstekli avukat CMK robotu tarafından görevi kabul etmeyerek red ettiği zaman CEZA PUANI ve 60 dakika mazeretli sayılır.

İstekli avukat CMK robotu tarafından birer dakika ara ile üç kez aramasıyla telefonu kapalı ise CEZA PUANI almış sayılır ve 60 dakika mazeretli sayılır.

 

cmkhizmetleriicmalcizelgesi.xlsx

ETKİNLİK TAKVİMİ

13.07.2024
AV. TURGAY HINIZ
BARO BAŞKANI

© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.